Regularnie opłacam abonament radiowo-telewizyjny. Niestety, ostatnio skończyła mi się terminowa umowa o pracę i nie została przedłużona. Jako osoba bezrobotna szukam oszczędności wszędzie, gdzie się da. Czy są jakieś zwolnienia od obowiązku płacenia abonamentu dla osób w trudnej sytuacji materialnej? Jeśli tak, to co muszę zrobić, żeby z nich skorzystać – pyta pan Adrian
Bezrobotni nie muszą partycypować w utrzymaniu mediów publicznych. Przepisy przewidują zwolnienie dla osób starszych, pobierających zasiłki z pomocy społecznej, inwalidów grupy I, a także bezrobotnych.
W przypadku tej ostatniej kategorii chodzi o osoby zarejestrowane w urzędzie pracy – tylko oni legitymują się statusem bezrobotnych. Jeśli nie ma się pracy, a jednocześnie nie zgłosi do pośredniaka, wówczas mimo braku aktywności zawodowej nie można określać się tym mianem. Z listu czytelnika wynika, że dopełnił już tej formalności.
W dalszej kolejności należy zgłosić się do dowolnej placówki Poczty Polskiej. To bowiem ta spółka zajmuje się rozliczaniem abonamentu radiowo-telewizyjnego. Trzeba tam złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia (patrz wzór). Dodatkowo należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia. W omawianym przypadku będzie to zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego. Warto podkreślić, że zwolnienie nie przysługuje drugiej kategorii osób rejestrowanych przez pośredniaki, a więc ujętych w ewidencji jako „poszukujące pracy”.
Zwolnienie zacznie obowiązywać od miesiąca następnego po tym, w którym osoba złożyła oświadczenie. Gdy bezrobotny znajdzie zatrudnienie, będzie musiał poinformować o tym fakcie pocztę.
Powinno to nastąpić w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które powodują utratę prawa do zwolnienia.
Wzór wniosku
OŚWIADCZENIE
Ja ....................................................................... (imię i nazwisko), zamieszkały(ła)................................................................................. .................................................................................................. (adres) legitymujący(-ca) się dowodem osobistym .............................. (seria i numer dowodu), jestem uprawniony(-na) do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na podstawie ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. nr 85, poz. 728 ze zm.) oraz innych ustaw.
....................................... ...............................................
(miejscowość i data) (podpis osoby składającej oświadczenie)
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. c, ust. 3–4 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1204). Par. 1 pkt 9 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U. z 2010 r. nr 29, poz. 152 ze zm.).