WYBIERAM POLSKIE | Bulk Cargo – Port Szczecin to jedyne portowe przedsiębiorstwo przeładunkowo-dystrybucyjno-logistyczne w kraju, które posiada w 100 proc. polski kapitał. Spółka rokrocznie wykazuje dynamiczny wzrost, a na drodze rozwoju nie brakuje licznych wyzwań.
Media

O idei patriotyzmu gospodarczego, rozwoju marki, inwestycjach, a także przyszłości firmy rozmawiamy z Bogusławem Trzcińskim, Prezesem Zarządu Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o.

Idea patriotyzmu gospodarczego zazwyczaj kojarzona jest z zachowaniami konsumenckimi. Czy w Państwa branży również znajduje zastosowanie?

Rzeczywiście, termin „patriotyzm gospodarczy” pojawia się zazwyczaj, gdy mówimy o wyborach dokonywanych przez indywidualnych konsumentów. Ale to bardzo wąskie rozumowanie. Moim zdaniem, może on również dotyczyć relacji pomiędzy administracją rządową, samorządową, a przedsiębiorcami i budowy wzajemnego zaufania oraz współpracy pomiędzy lokalnymi kontrahentami. W szerokim ujęciu to sposób prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego, odpowiednich procedur i praw, edukowanie pracowników, itp. Budując siłę marki i etos pracy z uwzględnieniem tak rozumianego patriotyzmu, możemy oprzeć się na czytelnych kryteriach, pewnej hierarchii wartości, co ułatwia podejmowanie decyzji, zwłaszcza w sytuacjach niejednoznacznych, trudnych, gdzie ważyć trzeba różne dobra, a nie tylko rachunek ekonomiczny. W ten sposób, oprócz rozwoju marki tworzymy przyjazne, spójne i bezpieczne środowisko pracy i współpracy – dla własnych kadr, ale też kontrahentów.

Uważam, że w przypadku Bulk Cargo – Port Szczecin, patriotyzm gospodarczy oznacza pogodzenie dążenia do realizacji celu komercyjnego z interesami portu w Szczecinie, miasta, regionu i kraju. Przejawia się to w wielu różnych wymiarach: od obsługi polskiego handlu zagranicznego i tranzytu w porcie, poprzez udział w łańcuchu transportowym, zaopatrującym w surowce branżę energetyczną, hutniczą, przemysł, po indywidualne gospodarstwa domowe.

Patriotyzm gospodarczy to także przemyślany, zrównoważony, kompleksowy rozwój przedsiębiorstwa, uwzględniający potrzeby społeczne.

Czym konkretnie zajmuje się Spółka? Jakie są jej główne kierunki działalności?

Bulk Cargo – Port Szczecin to największa i najbardziej uniwersalna firma przeładunkowo-dystrybucyjno-logistyczna w zespole portów Szczecin-Świnoujście, której roczne obroty towarowe sięgają 5 mln ton. Stanowi integralną część portu w Szczecinie. Z dawnej Spółki, specjalizującej się w obsłudze ładunków masowych, rozwinęliśmy się we wszechstronne portowe przedsiębiorstwo, obsługujące niemal wszystkie grupy ładunków przechodzących przez porty ujścia Odry. Dysponujemy najgłębszymi w szczecińskim porcie nabrzeżami o łącznej długości blisko 3,5 kilometra, ponad 5 hektarami krytej powierzchni magazynowej oraz 30 hektarami utwardzonych powierzchni placów składowych. Rocznie Bulk Cargo – Port Szczecin obsługuje przeciętnie ponad 800 statków, 1,2 tys. barek, 40 tys. wagonów i 60 tys. ciężarówek. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy kompleksową obsługę spedycji portowej, zapewniającą najwyższe standardy dbałości o przeładowywany towar. Przez lata zmieniła się struktura przeładunków. Obecnie na placach składowych i w magazynach znajduje się kilkadziesiąt rodzajów towarów. Oprócz tradycyjnych, takich jak węgiel, koncentraty rud metali, złomu, kruszyw i fosforytów obsługiwane są transporty drobnicowe, jak celuloza, wyroby stalowe i setki tysięcy big-bagów. W ostatnim okresie obserwujemy dynamiczny wzrost przeładunków drobnicy konwencjonalnej przez porty. My również wpisujemy się w ten trend, będąc polskim liderem obsługi tego segmentu.

Pracownicy Bulk Cargo obsługują również specjalistyczne terminale usytuowane w rejonie Basenu Górniczego w szczecińskim porcie, np. kwasu siarkowego, smoły lub paku. Na przestrzeni lat wprowadzaliśmy wiele innowacji w przeładunkach, np. opracowaliśmy specyficzną technologię bezpiecznego pakowania koksu luzem do kontenerów i późniejszą ich wysyłkę do krajów azjatyckich.

Jak kształtuje się obecnie pozycja przedsiębiorstwa Bulk Cargo w odniesieniu do rynku polskiego i zagranicznego? Z jakimi kontrahentami obecnie firma współpracuje?

Naszą pozycję na rynku usług portowych zawdzięczamy nie tylko uniwersalnemu charakterowi i bardzo korzystnemu położeniu geograficznemu i infrastrukturalnemu, zapewniającemu rezerwę dla dalszego rozwoju, ale przede wszystkim profesjonalnemu i stabilnemu zarządzaniu, wykwalifikowanej kadrze oraz nieustannemu progresowi. Rolą portów morskich w światowym handlu jest wspomaganie importu i eksportu ładunków, zaś Bulk Cargo współpracuje w tym zakresie z podmiotami z branż energetycznej, hutniczej, koksowej, budowlanej i chemicznej. Wśród naszych klientów znajdują się duże spółki Skarbu Państwa, jak KGHM i Węglokoks, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa. W porcie szczecińskim jesteśmy liderem pod wieloma względami – ilości zatrudnionych pracowników, kompleksowości usług i przeładunków. Bulk Cargo obsługuje obecnie 60 proc. transportów dostarczanych do Szczecina, zaś w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku bardzo duży wzrost odnotowano praktycznie na wszystkich obsługiwanych przez nas nabrzeżach. Nie da się nie zauważyć również spadku, o ponad połowę w porównaniu z ubiegłym rokiem, w najbardziej tradycyjnym ładunku, jakim jest węgiel.

Warto tutaj dodać, że szczeciński port posiada najtrudniejsze parametry dostępu od strony przedpola (morza) spośród wszystkich portów na Bałtyku, z wyjątkiem specyficznego portu w Lubece, i wcale nie lepsze warunki dostępu od strony lądu. Taka sytuacja wyznacza niełatwą pozycję konkurencyjną Spółki i stawia duże wyzwania, związane z walką o kontrakty i zlecenia. W tej sytuacji wzrasta znaczenie sprawności i jakości usług.

Dywersyfikacja jako element przewagi konkurencyjnej. Jak Pan odnosi się do tej tezy?

Świadcząc usługę lub sprzedając towar, można się rozwijać na dwa sposoby: poprawiać dotychczasową ofertę lub proponować nową. Na pewnym etapie drastycznie maleje możliwość dalszego ulepszania i chcąc się rozwijać, należy rozważyć dywersyfikację, która ma również dodatkowy atut. Jest swoistą poduszką bezpieczeństwa na wypadek dekoniunktury w danym podsektorze, a także pozwala dynamiczniej reagować na zmienne oczekiwania klienta. Rywalizując z kilkoma przedsiębiorcami w danym podsektorze, możliwe jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, otwierając się na nowy segment działania. Zwłaszcza, gdy współpracuje się z dużymi kontrahentami, którzy mogą wówczas realizować swoje dodatkowe, dotychczas niemożliwe do wykonania u danego przedsiębiorcy, potrzeby. Firmy, tak jak konsumenci, lubią być obsłużone kompleksowo w jednym miejscu, co pozwala na lepsze budowanie długotrwałych relacji biznesowych. Dywersyfikacja ładunków i usług w Bulk Cargo jest możliwa dzięki uniwersalnemu charakterowi Firmy, jego potencjału techniczno-ludzkiego i ilości miejsc składowych, pozwalając na szybkie reagowanie na dekoniunkturę, co jest elementem przewagi konkurencyjnej w porównaniu do innych portów. Uniwersalne warunki przeładunkowo-składowe były tworzone przez wiele lat dużym wysiłkiem organizacyjno – finansowym.

Wielu przedsiębiorców boryka się obecnie z problemem braku doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Postulują również o przywrócenie do łask szkół zawodowych i techników. Jak wygląda sytuacja w tym zakresie u Państwa?

W ramach błędnej rządowej reformy szkolnictwa zawodowego, z początkiem 2000 roku zostały zlikwidowane, działające przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Zawodowe, kształcące na stanowiska podstawowe i średniego nadzoru w porcie. Od kilkunastu lat Spółka, pozyskując pracowników z rynku pracy, jest zmuszona ponosić wysokie koszty ich dokształcania zawodowego w różnych formach. Przykładowo, czas i cena szkolenia operatorów żurawi stacjonarnych (od pierwszego kursu do pełnej samodzielności), to ok. 2 lata i wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Proces przywracania popularności kształcenia zawodowego trwa już od kilku lat i na pewno jest to zjawisko, które oceniamy pozytywnie, jednocześnie oczekując jego przyśpieszenia.

Zamykając rok 2018, jak ocenia Pan dalsze możliwości rozwojowe Spółki?

W roku 2018 przeładunki wyniosą 4,7 mln. Ton, co w porównaniu do roku 2017 oznacza wzrost o ponad 20%. Największy wzrost odnotowaliśmy w grupie ładunków drobnicy konwencjonalnej (są to głównie wyroby stalowe i celuloza) o ponad 50%. W pozostałych grupach nastąpił również wzrost: węgiel i koks o 14%, ruda o 18% i inne masowe o 12%. W związku ze zwiększeniem przeładunków nastąpił wzrost wykorzystania nabrzeży portowych np. nabrzeże Wałbrzyskie o 60%, Katowickie o 30% i Górnośląskie o 28%.

W ramach programu rządowego, dzięki któremu tor wodny Świnoujście - Szczecin ma zostać pogłębiony do 12,5 metrów, planuje się także zmodernizowanie dwóch kluczowych dla firmy Nabrzeży: Katowickiego i Chorzowskiego. Prace budowlane wstępnie zakończą się w 2022 r. Pozwoli to na wpływanie do portu szczecińskiego statków z ładunkiem ok. 45 tys. ton (obecnie jest to ok. 25 tys. ton). Ponadto w celu zwiększenia zaplecza składowego Nabrzeża Górnośląskiego będzie zrealizowane zasypanie starego Basenu Noteckiego.

W ramach tego programu rządowego już rozpoczęliśmy własne inwestycje – m.in. przeprowadziliśmy remont generalny trzech żurawi na Nabrzeżu Katowickim i modernizację dwóch żurawi na Nabrzeżu Chorzowskim, zwiększając ich potencjał przeładunkowy. Planujemy także zakup nowego 55-tonowego żurawia. Ponadto systematycznie powiększamy i modernizujemy park maszyn do załadunku i rozładunku środków transportu kołowego.

Z Odrą łączy się kolejny, rządowy program, z którym wiążemy spore nadzieje. Jego zadaniem jest takie uregulowanie rzeki, aby ponownie stała się żeglowna na całej swojej długości. Obecnie jesteśmy portem, który obsługuje najwięcej barek w Polsce. Tego typu jednostki stworzą dogodne możliwości przeładunkowe.

Odpowiednio głęboki tor wodny, łączący Szczecin z morzem oraz żeglowna Odra, to nie jedyne dobre perspektywy dla naszego portu, a co za tym idzie dla Bulk Cargo. Kończąca się budowa drogi ekspresowej S3 oraz modernizacja dwóch linii kolejowych również wpłyną na dalszy rozwój nie tylko portu, ale też całego regionu.

Bulk Cargo negocjuje z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przekształcenie obecnej umowy dzierżawy w umowę wieloletnią na okres 30 lat. Celem jest uzyskanie stabilizacji gospodarczej niezbędnej dla rozwoju Spółki. Jak Pan ocenia obecny stan rozmów?

Jak wszelkie tego typu rozmowy nie należą one do najłatwiejszych.
Skala przedmiotowa i czasowa negocjacji, w których uwzględnić należy różnorodne interesy gospodarcze, finansowe i prawne obu Stron rozmów z oczywistych powodów implikują wysoką złożoność i rozległość kwestii potencjalnie spornych, które należy uzgodnić i ustalić na tak długą perspektywę czasową.

Mamy wrażenie, iż ostatnia runda przeprowadzonych rozmów wydaje się wskazywać, iż uczestnicy rozmów zaczynają odstępować od sztywnego dogmatycznego podejścia w prezentacji swoich argumentów i poglądów na rzecz bardziej otwartej, partnerskiej próby wypracowania wspólnej płaszczyzny porozumienia i prawidłowego uregulowania wzajemnych relacji gospodarczych.
Odnotowując z dużym zadowoleniem tę nową tendencję negocjacyjną, utwierdzeni zostajemy tylko w przekonaniu, iż taka właśnie otwarta, uczciwa biznesowo i oparta na tych samych, przyświecających obu Stronom, wartościach i ideach patriotyzmu gospodarczego pozwoli osiągnąć kompromis. Taki kompromis, który, uwzględniając wyważone interesy obu Stron, stworzy płaszczyznę stabilizacyjną i rozwojową dla podmiotów gospodarczych naszego rejonu i w szerszej perspektywie dla krajowej gospodarki morskiej.

Uważam, że tylko kompatybilny program Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście rozwoju portu w Szczecinie i program Bulk Cargo rozwoju Spółki przysłużą się do wzmocnienia polskiej gospodarki, co jest prawdziwym przejawem patriotyzmu.

Rozmawiał Tomasz Popławski

Profesjonalny partner logistyczny
Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o
. – to polska Spółka działająca w porcie szczecińskim w rejonie Basenów: Kaszubskiego (Górniczego) i Górnośląskiego. W 1991 r. w wyniku prywatyzacji powstały trzy Spółki: Mas-Port, Coal-Port i Cargo-Port, które w 1994 r. w ramach integracji połączono w Bulk Cargo – Port Szczecin, który jest największym przedsiębiorstwem przeładunkowo-logistyczno-dystrybucyjnym w porcie w Szczecinie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz strategii inwestycyjnej, z firmy specjalizującej się dawniej w obsłudze głównie towarów masowych, takich jak węgiel, koks, rudy i koncentraty metali, kruszywa, nawozy sztuczne, smoła oraz kwas siarkowy, obecnie stale rozwija przeładunki towarów drobnicowych, jak wyroby stalowe, celuloza oraz ładunki w big-bagach. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Spółka w 2003 r. utworzyła Dział Spedycji, rozszerzając swoją działalność o kompleksową usługę na rzecz ładunku. Przez okres swojej działalności Bulk Cargo obsłużyło ponad 145 milionów ton ładunków. Planowane wydatki na rozwój w kolejnych 30 latach wyniosą około 100 milionów złotych.