Podczas najbliższego, pierwszego po wakacyjnej przerwie, posiedzenia Sejmu posłowie mają kontynuować prace nad projektem dotyczącym uregulowania problematyki rachunków nieaktywnych. Na początku sierpnia senacką propozycją zajmowała się sejmowa komisja finansów publicznych. Jej członkowie w trakcie prac postanowili wprowadzić kilka poprawek legislacyjnych oraz zmienić termin wejścia w życie nowych regulacji. W efekcie nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 r., a nie jak pierwotnie zapisano w projekcie - po 12 miesiącach od ogłoszenia noweli.

Zgodnie z projektem, który powstał przy współpracy z MF, banki oraz SKOK-i zostaną zobowiązane, by ustalić przyczyny sytuacji, gdy na danym rachunku nieodnotowywana jest żadna aktywność przez pięć lat. Instytucje te będą musiały wystąpić do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL, które umożliwią ustalenie czy posiadacz takiego rachunku nadal żyje.

Senacka propozycja przewiduje też nałożenie na bank i SKOK obowiązku informowania (w zrozumiały sposób) posiadacza rachunku o możliwości złożenia dyspozycji dotyczącej ich wkładu na wypadek śmierci oraz o skutkach jej złożenia. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, banki i SKOK-i mają zawiadamiać wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Senator Mieczysław Augustyn (PO) prezentując założenia projektu podczas obrad Komisji podkreślił, że zmiany "zmierzają do tego, by środki po zmarłych klientach banków mogły trafić do ich prawowitych właścicieli, czyli spadkobierców".

"Przewidujemy utworzenie funduszu środków nieodebranych w BFG, który przejmie zobowiązania wobec spadkobierców. Przewidujemy zagwarantowanie spadkobiercom bezterminowo prawa i możliwości podjęcia środków po krewnych w ich realnej wysokości" - mówił. Dodał, że proponowane zmiany "umożliwiają spadkobiercom uzyskanie wiedzy i dysponowanie środkami zmarłych klientów banków, którzy zawarli z nimi umowę".

Zgodnie z projektem posiadaczowi rachunku bankowego oraz osobie, która uzyska tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, będzie przysługiwało prawo do uzyskania w dowolnym banku albo SKOK-u zbiorczej informacji o rachunkach bankowych zmarłego.

Projekt przewiduje też utworzenie centralnej informacji, która ma być wspólnym dla banków i SKOK-ów mechanizmem generowania zbiorczej informacji o rachunkach. Senatorowie zaproponowali, by bazę tę prowadził Bankowy Fundusz Gwarancyjny w systemie teleinformatycznym. Instytucje finansowe będą - zgodnie z proponowanymi regulacjami - musiały zawrzeć z Funduszem umowę umożliwiającą wymianę takich informacji.

Nowe regulacje nie będą dotyczyć rachunków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.