Ministerstwo Finansów pracuje nad stworzeniem ustawy, która będzie regulowała całościowo zasady zawierania umów o kredyt hipoteczny. Nowe przepisy mają na celu głównie zapewnienie kredytobiorcom niezbędnej ochrony przed i po podpisaniu umowy kredytowej oraz uregulowanie wymogów wobec doradców kredytowych w bankach i pośredników kredytowych.

Konieczność uchwalenia ustawy, która ureguluje kwestie związane z podpisywaniem umów o kredyt hipoteczny wynika z potrzeby dostosowaniem polskiego prawa do wymogów unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Wskazana wyżej Dyrektywa została uchwalona po to, aby zapobiec nieodpowiedzialnemu udzielaniu kredytów przez banki, a do takich sytuacji dochodziło często po rozpoczęciu kryzysu finansowego w 2008 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało założenia do ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami, które mają finalnie doprowadzić do uchwalenia ustawy dostosowującej polskie prawo do wymogów wskazanej wyżej Dyrektywy z 4 lutego 2014 r. Po wprowadzeniu w życie proponowanych w przez resort zmian pośrednicy kredytowi będą musieli zarejestrować swoją działalność, a ponadto będą musieli powiadomić klienta o numerze rejestru, pod jakim zostali wpisani, a także o prowizji, jaką otrzymują od banków – tłumaczy Aneta Mościcka z portalu RynekPierwotny.pl.

Ustawa nałoży na pracowników banków, którzy zajmują się doradzaniem klientom w sprawach kredytów hipotecznych obowiązek stałego doskonalenia wiedzy w tym zakresie. W całej UE będzie obowiązywał Europejski Ujednolicony Formularz Kredytowy.

Ochrona dla kredytobiorców

Wszystkie materiały reklamowe dla klientów na temat kredytów hipotecznych nie będą mogły wprowadzać klienta w błąd i będą musiały być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały.

Banki nie będą mogły oferować klientom sprzedaży wiązanej, czyli uzależniać podpisania umowy o kredyt mieszkaniowy od obowiązku podpisania innych umów z bankiem. Jedynym wyjątkiem będzie podpisanie obok umowy kredytu hipotecznego ubezpieczenia mieszkania/domu od zdarzeń losowych (np. pożaru, zalania).

W razie naruszenia umowy kredytu hipotecznego przez bank, klienci będą mogli domagać się zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy za okres 4 lat poprzedzających dzień złożenia tego oświadczenia. Kredytobiorca będzie musiał zapłacić wówczas tylko koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie. Klienci będą też mieli 7 dni na zapoznanie się z ofertami banków przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny, a ponadto 14 dni na odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego zarówno tej zawartej na odległość, jak i w siedzibie banku – wylicza ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Z omawianych założeń do ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami powstanie teraz projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie. Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny, zawartych po wejściu tej ustawy w życie.

Aneta Mościcka – RynekPierwotny.pl