Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Jego wysokość zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi od 300 zł do 600 zł. Gospodarstwa domowe używające energii elektrycznej do ogrzewania otrzymają dwukrotnie więcej – od 600 zł do 1200 zł.

Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. (tylko niektóre przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r. oraz 24 sierpnia 2024 r.).

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała 2500 zł, a także gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za ubiegły rok na osobę nie przekraczała 1700 zł.

W ustawie uregulowano również sytuację, gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała wyżej wymienione kwoty. W takim przypadku bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu – a tą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że wsparcie przeznaczone będzie dla około 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę – podkreśla ministerstwo.

Wysokość świadczenia

Zgodnie z nową ustawą, na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Natomiast liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu.
Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:
• 300 zł – dla gospodarstw jednoosobowych;
• 400 zł – dla 2 – 3 osobowych;
• 500 zł – dla 4 – 5 osobowych;
• 600 zł – dla 6 osobowych i większych.
Gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5 proc. gospodarstw) otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Ta szczególna pomoc wynika z tego, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki – podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zasady dotyczące składania wniosków

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać – odpowiednio – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa, w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawiony będzie bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą, wniosek o wypłatę bonu będzie można złożyć na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wniosek w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo nadaje w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta).

Natomiast wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych – dyrektora centrum, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego.

Wypłata z gminy

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od jego prawidłowego złożenia.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od otrzymania tego bonu.

W przypadku bonu energetycznego przyznanego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości kwota w wysokości odpowiadającej kwocie nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Natomiast wydania decyzji administracyjnej wymaga:
• odmowa przyznania bonu energetycznego;
• korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;
• uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;
• rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.Bon energetyczny wypłacają gminy niezwłocznie po jego przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wypłata bonu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu.