W Radzie Ministrów utworzono ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a także utworzony ma zostać nowy resort - energii. Do znowelizowanej ustawy wprowadzono trzy nowe działy administracji rządowej: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Sejm poparł w czwartkowym głosowaniu 17 poprawek Senatu, w tym m.in. poprawkę usuwającą z nowelizacji artykuł, na mocy którego ministrowi energii przekazywano uprawnienia ministra skarbu. Ministerstwo skarbu obecnie funkcjonuje, dopiero z czasem ma zostać zlikwidowane. Skreślony przepis sformułowano tak, że ministrowi energii przekazano by zarządzanie wszystkimi spółkami skarbu państwa. Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie, ministrowi energii będą podlegać tylko spółki sektora energetycznego.

Sejm poparł również przekazanie ministrowi energii nadzoru nad Towarzystwem Finansowym Silesia. 30 września poprzedni rząd przyjął plan dla górnictwa, który przewiduje, że to spółka TF Silesia przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej. Zdaniem autorów planu miałoby to dać podstawę do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego oraz być pierwszym krokiem do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej.

Do ministra energii będą należały nie tylko sprawy polityki energetycznej państwa, ale także sprawy udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej. Ponadto do katalogu tego Senat dodał, a Sejm poparł, sprawy: efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, funkcjonowania systemów energetycznych z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także obok już zapisanego inicjowania i koordynowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, także udział w pracach organów Unii Europejskiej.

Katalog spraw nie zawiera "handlu i zarządzania uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych"; wykreślono z nowelizacji zapis, że minister energii sprawuje nadzór nad Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Pełnomocnik ds. systemów przesyłowych, który zgodnie z nowelizacją ma wykonywać uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego (dotychczas było to zadaniem ministra gospodarki) otrzyma nazwę "Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej". Pełnomocnika tego będzie powoływać premier.

Ustawa trafi do podpisu prezydenta.