Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) 2,45 mln euro (ponad 10 mln zł) kary za 490 dni zwłoki w wykonaniu niektórych postanowień decyzji zobowiązującej spółkę do zmian w umowach z odbiorcami, podał Urząd.

"PGNiG nie wykonała decyzji UOKiK w części zobowiązującej tę spółkę do usunięcia z umów z odbiorcami ograniczeń w zmniejszaniu ilości zamawianego gazu" - czytamy w komunikacie.

W grudniu 2013 r. UOKiK przyjął zobowiązanie PGNiG do usunięcia z umów sprzedaży gazu kwestionowanych przez Urząd postanowień. Spółka z własnej inicjatywy przedstawiła propozycje zmian w umowach, które w jej opinii miałyby zniwelować kwestionowane przez Urząd klauzule umowne. Postanowienia, które PGNiG zobowiązało się usunąć z umów przewidywały m.in. ograniczenia dla odbiorców w zakresie możliwości zmniejszania ilości paliwa oraz mocy umownej zamawianych na kolejny rok gazowy.

W październiku 2014 r. UOKiK wszczął postępowanie sprawdzające wykonanie decyzji w związku z wątpliwościami co do prawidłowości wykonania tych postanowień.

"Postępowanie wykazało, że PGNiG S.A. nie wypełniła w całości przyjętego na siebie zobowiązania. Spółka zaproponowała odbiorcom usunięcie zakwestionowanych postanowień, łącząc jednak przedmiotową zmianę z wprowadzeniem do aneksowanych umów nowych postanowień, o skutkach analogicznych do tych, jakie wywoływały postanowienia, które zobowiązała się usunąć. W razie przyjęcia zaproponowanych warunków przez odbiorców, zobowiązaliby się oni do nabywania od PGNiG S.A. gazu, którego minimalna ilość byłaby stała, ustalona na określonym poziomie zamówienia z 2014 r." - wyjaśnił Urząd.

W związku z tym UOKiK nałożył na PGNiG karę w wysokości 5 000 euro za każdy dzień zwłoki.

Postępowaniem sprawdzającym objęta została również spółka PGNiG Obrót Detaliczny, która została powołana po wydaniu decyzji z grudnia 2013 r. i z mocy prawa stała się stroną części umów zawierających zakwestionowane postanowienia. UOKiK uznał, że przedsiębiorca ten wykonał decyzję w terminie i postępowanie w stosunku do tego przedsiębiorcy zostało umorzone.

Decyzja nie jest ostateczna, PGNiG może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.