Na złożenie wniosków o nie przedsiębiorcy mają 12 miesięcy od jutra. Co ważne, w praktyce dotyczy to wszystkich w branży energetycznej i części z branż przemysłowych.
Beata Brynczak, radca prawny, of counsel w Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. / Dziennik Gazeta Prawna
Nowa ustawa z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223), która wejdzie w życie 9 września br., nakłada na przedsiębiorców obowiązek wystąpienia z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, które mają zezwolenia – zarówno te wydane na podstawie ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. nr 122, poz. 695 ze zm.), jak i te wydane jeszcze na podstawie poprzedniej ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. nr 281, poz. 2784 ze zm.). W praktyce dotknie on wszystkich prowadzących działalności objęte ustawą – branżę energetyczną i część branż przemysłowych.
Reklama
Przepisy dotyczą trzech przypadków, w których przedsiębiorcy:

Reklama
1) mają zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych wydane na podstawie przepisów ustaw z 2011 r. albo z 2004 r.;
2) oprócz zezwoleń mają także odrębne decyzje zatwierdzające plany monitorowania;
3) mają zezwolenia udzielone dla podmiotów podejmujących realizację instalacji, które będą wytwarzały energię elektryczną, czyli zezwolenia udzielone w trybie art. 50 ustawy z 2011 r.
Nieco inne zasady będą dotyczyć wniosków o wydanie nowego zezwolenia w przypadku przedsiębiorców mających zezwolenia udzielone dla podmiotów podejmujących realizację instalacji, które będą wytwarzały energię elektryczną. W tych przypadkach termin na wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych wynosi 3 miesiące przed dniem oddania do eksploatacji instalacji.
Głównym negatywnym skutkiem niezłożenia w terminie wniosku o wydanie nowego zezwolenia jest stwierdzenie przez organ wygaśnięcia dotychczasowego zezwolenia (a także decyzji zatwierdzającej plan monitorowania), co jest równoznaczne z utratą zezwolenia. Eksploatacja instalacji jest zaś niedozwolona bez uzyskania zezwolenia. Brak zezwolenia podlega administracyjnej karze pieniężnej 50 000 zł.
Zmianie ulega termin, na jaki wydane zostanie zezwolenie. Dotychczas wydawano je na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Teraz zezwolenia staną się bezterminowe. Organ, który udzielił zezwolenia, będzie jednak dokonywał co najmniej raz na pięć lat analizy wydanego zezwolenia i w razie stwierdzenia konieczności jego zmiany będzie z urzędu wszczynał postępowanie w tym zakresie.
Bez zmian pozostają organy właściwe do wydania decyzji administracyjnej – marszałek województwa albo starosta.
W samym wniosku o wydanie zezwolenia, oprócz stałych elementów, wnioskodawca musi także określić rodzaj prowadzonych działań w instalacji. Zmiana wynika z tego, że w nowym brzmieniu ustawa określa listę rodzajów działań, a nie jak poprzednio – listę rodzajów instalacji. Z wniosku zniknie m.in. liczba uprawnień do emisji, w sposób zasadniczy zmieniły się bowiem zasady przydziału uprawnień do emisji i nie są one przydzielane w zezwoleniu.
Do wniosku, jak dotychczas, należy dołączyć plan monitorowania wielkości emisji, przy czym plan ten musi spełniać wymogi wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012. Dodatkowo należy załączyć plan poboru próbek w przypadku regulowanym także w tym rozporządzeniu. Ponadto regulacja wskazuje na katalog dokumentów, jakie wnioskodawca musi załączyć w przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, odsyłając także do przepisów ww. rozporządzenia. Do wniosku o wydanie zezwolenia nie będzie trzeba dołączać: kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji lub potwierdzenia dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, kopii decyzji dopuszczającej do eksploatacji urządzenie wchodzące w skład instalacji oraz kopii informacji o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji i zakończenia rozruchu.
Podobnie jak pod rządami ustawy z 2011 r., w zezwoleniu zatwierdza się plan monitorowania wielkości emisji. Jednak zgodnie z nową regulacją plan monitorowania (a także plan poboru próbek) będzie podlegał, przez zatwierdzeniem, zaopiniowaniu przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Opinia ta nie będzie wydawana w trybie przewidywanym przez kodeks postępowania administracyjnego, a będzie miała jedynie charakter ekspercki.