Nowelizacja ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię pozwala uzupełnić luki w regulacjach dotyczących kontroli tych produktów, umożliwiając zharmonizowanie krajowych przepisów z prawem UE.

Nowe przepisy zmniejszają też kary za naruszenie przepisów dotyczących etykietowania urządzeń, wykorzystujących energię elektryczną. Zgodnie z obecną ustawą wynoszą one od pięciokrotnego do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Teraz mają wynosić od jednokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Nowelizacja doprecyzowuje pojęcie karty, która jest dołączana do urządzeń elektrycznych. Ma ona zawierać - napisaną po polsku - tabelę informacyjną dotyczącą parametrów technicznych danego urządzenia. Jego dostawca będzie zobowiązany do dołączenia tej karty do broszur lub innej dokumentacji. Oznacza to, że karta nie będzie musiała być - jak do tej pory - dołączana do każdego produktu oddzielnie. Karta może być zawarta tylko w folderze produktu. To dystrybutor urządzeń będzie miał obowiązek udostępniania użytkownikowi końcowemu karty produktu.

Do noweli dodano także nowy rozdział, w którym zamieszczono przepisy dotyczące kontroli realizacji programu Energy Star. Jest to dobrowolny program ustanowiony przez Agencję Ochrony Środowiska USA, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Wszystkie urządzenia oznaczone tym logo (EPA) są energooszczędne i nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Program jest realizowany na podstawie umowy między rządem USA a Unią Europejską.

Kontrolę będzie przeprowadzał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), który sprawdzi, czy logo to używane jest prawidłowo. W nowelizacji określono sposób i tryb przeprowadzania kontroli oraz zasady sporządzania protokołu pokontrolnego.

Inicjatorem nowej regulacji było Ministerstwo Gospodarki. Nowela zmieniła ustawę z 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Nowelizację Sejm przyjął w maju, Senat nie wniósł żadnej poprawki.