Technologia wykorzystuje proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów. W trakcie procesu niesortowane odpady komunalne poddane są sterylizacji w urządzeniu, które nazwaliśmy RotoSTERIL BEG7000. Każdy autoklaw jest w pełni niezależny od innych, a ich ilość dostosowana jest do strumienia odpadów - mówi w wywiadzie dla DGP Jarosław Drozd, prezes zarządu Bioelektra Group S.A.

Skąd pojawił się pomysł na technologię RotoSTERIL?

Na całym świecie rośnie ilość odpadów. Większość postrzega śmieci jako narastający problem, a my popatrzyliśmy na odpady z perspektywy ich potencjału: przede wszystkim ilości zawartych w nich surowców, które można ponownie wykorzystać. Znaleźliśmy sposób, który pozwala je odzyskać i przetworzyć znów na produkty, pozwalając jednocześnie na oszczędność energii i materiałów.

Czym jest RotoSTERIL?

RotoSTERIL to nasza autorska, innowacyjna technologia, która służy do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Proces polega w pierwszej kolejności na sterylizacji odpadów komunalnych w autoklawach, a następnie na mechanicznym sortowaniu wysterylizowanych odpadów. Dzięki zastosowaniu takiego układu technologicznego możliwe jest prowadzenie efektywnego odzysku (efektywność ponad 90%) surowców wtórnych zawartych w odpadach. Możliwy jest także pełen odzysk frakcji organicznej biodegradowalnej.

Jak to działa?

Technologia wykorzystuje proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów. W trakcie procesu niesortowane odpady komunalne poddane są sterylizacji w urządzeniu, które nazwaliśmy RotoSTERIL BEG7000. Każdy autoklaw jest w pełni niezależny od innych, a ich ilość dostosowana jest do strumienia odpadów (co 10 tys. ton rocznie). Proces prowadzony jest w warunkach nasyconej pary wodnej, która krąży w zewnętrznej komorze autoklawu, przy podwyższonym ciśnieniu dochodzącym do pięciu barów i temperaturze do 150°C. Para wodna wykorzystywana w procesie krąży w obiegu zamkniętym. W wewnętrznej komorze autoklawu odpad, pod wpływem odpowiednio dobranych warunków, podlega przemianom fizycznym. Najistotniejszą zmianą jest rozwłóknienie i przekształcenie frakcji organicznej biodegradowalnej, dzięki czemu bardzo łatwo oddziela się ona od pozostałych frakcji odpadów. Co istotne, proces jest w pełni zautomatyzowany. W naszej linii technologicznej człowiek nie ma kontaktu z odpadem. Po procesie obróbki cieplnej w autoklawie zmieszany, sterylny odpad trafia na linię sortującą, złożoną z zespołu przesiewaczy, sorterów magnetycznych, optycznych, optoelektronicznych. Tutaj wydzielane są czyste surowce: szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz jednorodna sucha frakcja organiczna. Po procesie wszystkie frakcje opuszczają zakład, a surowce wtórne poddane zostają recyklingowi. Nasza technologia pozwala na wypełnienie wymogów krajowych i unijnych z zakresu odzysku i recyklingu, ograniczenia składowania opadów (w szczególności frakcji biodegradowalnej), zarówno dla istniejących do 2020 r. przepisów, jak i planowanych do roku 2030.

W jakich RIPOK-ach można zastosować RotoSTERIL?

W świetle obowiązujących obecnie przepisów instalacja w technologii RotoSTERIL może być samodzielnym RIPOK-iem. Możemy również z powodzeniem współpracować z innymi technologiami (tradycyjnymi sortowniami, kompostowniami), poprzez modyfikację istniejących już instalacji. Dla istniejących zakładów wykorzystujących technologię MBP wystarczy często zamiana procesu i wyeliminowanie sita, zastąpienie go sekcją sterylizatorów w ilości dostosowanej do strumienia odpadu oraz rekonfiguracja i możliwie doposażenie w separatory linii mechanicznej. Oczywiście uciążliwa część biologiczna staje się zbędna. Możliwa jest również współpraca z powstającymi instalacjami termicznego przekształcania odpadów poprzez odpowiednie przygotowanie wsadu. Przekłada się to na efektywność, zarówno ekologiczną, jak i ekonomiczną, procesu spalania. W każdym przypadku dołączenie technologii RotoSTERIL pozwala znacząco zwiększyć przetwarzany strumień odpadów i podnieść skokowo poziom odzysku i recyklingu.

Jakie są zalety tego rozwiązania z punktu widzenia samorządów?

To najbardziej efektywne rozwiązanie pod względem kosztowym i środowiskowym. Instalacja może być realizowana bez angażowania publicznych środków. Oczywiście, jeśli dany samorząd chce, by wdrożenie odbyło się przy udziale środków z funduszy UE, taka możliwość również istnieje. Cykl inwestycyjny trwa zaledwie 12 miesięcy, przy czym w szczególnych przypadkach jesteśmy w stanie skrócić go nawet do sześciu miesięcy. Dla przypomnienia: inne instalacje wymagają kilku lat na wdrożenie. Brak uciążliwości dla otoczenia podczas eksploatacji (brak odorów, brak emisji, brak odcieków) oznacza z kolei akceptację społeczną i możliwość zbliżenia zakładu do źródła odpadów – czyli posadowienie go np. w granicach miasta. Dzięki temu gmina ponosi mniejsze wydatki na logistykę i transport odpadów. Nie ma też ryzyka protestów lokalnych społeczności, które nie akceptują budowania w sąsiedztwie ich domów kompostowni, spalarni lub składowisk odpadów – w przypadku zakładów mechaniczno-cieplnego przetwarzania całkowicie eliminujemy uciążliwe emisje i negatywny wpływ na środowisko.

Jak RotoSTERIL oddziałuje na środowisko?

Technologia RotoSTERIL znacząco ogranicza ślad węglowy, redukując emisję gazów cieplarnianych (CO2 oraz metanu). Zatrzymujemy emisję zarówno dzięki sterylizacji frakcji organicznej, jak i odzyskowi surowców wtórnych. Pozwala to osiągnąć kumulatywny efekt ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Wyciągamy z odpadów wszystkie butelki plastikowe, puszki, metalowe elementy oraz szkło. To minimalizuje potrzebę składowania odpadów oraz oszczędza materiały i energię potrzebne do wydobycia surowców naturalnych. Np. w przypadku żelaza oszczędność energii sięga 84 proc., w przypadku aluminium aż 95 proc. Naszą innowacyjność potwierdziło wyróżnienie technologii w konkursie GreenEvo, pod patronatem ministra środowiska, Macieja Grabowskiego, promującym innowacyjne, zielone technologie.

Czy technologia jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców?

Nie, w żadnym stopniu. W procesie przetwarzania odpadów, który trwa zaledwie trzy godziny, sterylizacja zabija w odpadach wszystkie patogeny i mikroorganizmy. Technologia jest nieuciążliwa dla mieszkańców i przyjazna dla środowiska – w całym procesie nie emitujemy żadnych odorów ani odcieków, a linia technologiczna posadowiona jest w zamkniętej hali. Dodatkowo, osiągamy nawet ponad 90 proc. odzysku odpadów.

Zazwyczaj przetwarzanie odpadów wiąże się z przykrymi zapachami?

Jedyną brudną strefą jest u nas strefa przyjęcia odpadów. Po wstępnym rozdrobnieniu, odpady trafiają do urządzeń, gdzie są sterylizowane. Tym, co w śmieciach komunalnych generuje odory, są odpady organiczne. W zmieszanym odpadzie jest ich około 30 proc. Po przejściu przez nasz proces stają się bezwonną, suchą frakcją organiczną, która w wielu krajach jest traktowana jako pełnowartościowa biomasa.

Czy w Polsce są zakłady przetwarzające śmieci z użyciem waszej technologii?

W zakładzie w Różankach w powiecie iławskim, przetwarzającym zmieszane odpady komunalne z Olsztyna, wdrożyliśmy już sześć niezależnych autoklawów, w pełnej skali przemysłowej. Coraz częściej gościmy przedstawicieli samorządów, którzy szukają efektywnych kosztowo i ekologicznych rozwiązań dotyczących gospodarowania odpadami. Naszą technologią interesują się miasta z całego świata. Prowadzimy zaawansowane rozmowy w Niemczech, USA, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie — wszędzie tam, gdzie poszukiwane są nowe, efektywne rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami.