W związku z uruchomieniem możliwości składania wniosków o dodatek węglowy pojawia się coraz więcej pytań związanych z dopłatami. Rząd planuje nowelizację ustawy, aby doprecyzować zapisy. Jak wydać pieniądze z dodatku węglowego? Jaka grozi odpowiedzialność za nieprawdę we wniosku o dodatek węglowy?

Jak wydać pieniądze z dodatku węglowego?

Wiele osób zastanawia się, czy gmina będzie mogła zweryfikować, czy pieniądze zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem. Tu nie ma, żadnych obaw, ponieważ dodatek węglowy nie jest żadnym bonem czy talonem na węgiel, nie trzeba deklarować a ni udowadniać, w jaki sposób te pieniądze zostały spożytkowane.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wypłata wsparcia jest zadaniem zleconym gminie. Dodatek węglowy można otrzymać przelewem na konto lub w formie gotówkowej. Jego wysokość wynosi 3 tysiące złotych. Jeśli chcemy otrzymać dodatek przelewem, we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Nie musi on należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatek węglowy.

Dodatek węglowy nie musi zostać wydany na węgiel

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku. Dodatek węglowy to świadczenie wypłacane jednorazowo, a nie w ratach. Świadczenie nie podlega egzekucji. Nie jest również wliczane do dochodu.

Najważniejszą jednak kwestią jest fakt, że dodatek nie musi zostać wydany w żadnym na wypadku celowo, na zakup węgla czy innego paliwa. Pieniądze w postaci gotówki przekazanej przez gminę [i]można wydać w dowolny sposób, na dowolny cel, bez podawania tych informacji w gminie. Nikt nie będzie tego weryfikował.

Natomiast warto pamiętać, że gmina będzie miała prawo do weryfikacji samego wniosku i danych w nim zawartych.

Dodatek węglowy — magiczne zwiększenie liczby gospodarstw domowych

Od 17 sierpnia można składać wnioski o dodatek węglowy. Największym problemem, który zaskoczył stronę rządową, jest ogromna skala „magicznego” zwiększenia liczby gospodarstw domowych w Polsce, uprawnionych do dodatku węglowego. Przypomnijmy, że wynosi on 3 tysiące złotych.

Pojawiają się sytuacje, kiedy osoby prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe, w celu otrzymania dodatkowych pieniędzy zmieniają deklaracje CEEB oraz składają odrębne wnioski o dodatek węglowy. O tym fakcie alarmują samorządy. Tym samym szacunki rządu dot. liczby uprawnionych do otrzymania dopłaty rośnie, a to stawia pod znakiem zapytania kwestie zarezerwowanych na ten cel pieniędzy.

Zdaniem przedstawicieli resortu klimatu i środowiska, gminy dysponują narzędziami pozwalającymi zweryfikować, które gospodarstwa są uprawnione do otrzymania dodatku. Zdaniem MKiŚ liczy się miejsce faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania obywatela, oraz to, że dodatek przysługuje na jeden dom (nawet, jeśli właściciel ma kilka nieruchomości).

Warto też pamiętać, że w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jaka grozi odpowiedzialność za nieprawdę we wniosku o dodatek węglowy?

Należy pamiętać, że we wniosku o dodatek węglowy jest adnotacja, i to dwukrotnie wpisana, iż wszystkie dane podajemy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o dodatek węglowy zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dodatek węglowy - nowelizacja ukróci nieprawidłowości?

Rząd chce nowelizować ustawę o dodatku węglowym. Z jednej strony prawdopodobnie da gminom więcej czasu na weryfikację wniosków, nawet do 60 dni, a nie tak jak dziś do 30. Jednocześnie doprecyzuje część pojęć zawartych w ustawie, aby zapobiec wyłudzeniom pieniędzy czy nieprawidłowemu ich rozdysponowaniu.