Osoby w trudnej sytuacji materialnej, otrzymujące już bonus mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc w postaci pieniędzy na uiszczenie opłat za prąd. Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy lub która spełnia warunki do jego otrzymania oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne - odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Ile wynosi dodatek?

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego wysokość tej pomocy do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:

- prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,36 zł/miesiąc;
- składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,77 zł/miesiąc;
- składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,93 zł/miesiąc.

Pomimo, że ceny energii w Polsce wzrosły wysokość dodatku energetycznego. Prezes URE w listopadzie 2014 roku zatwierdził taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe stawki, które weszły w życie z początkiem stycznia, oznaczają średni wzrost płatności od około 1 do 2 złotych miesięcznie na rachunkach odbiorców grup taryfowych G. W efekcie zatwierdzonych taryf łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, wzrosły średnio o 1,8 procent.

- Na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w budżecie państwa w roku 2014 zabezpieczono kwotę 114,8 mln zł (w specjalnie dedykowanej temu zadaniu rezerwie celowej pn. "Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej").Na wypłatę przedmiotowych dodatków wydatkowano w roku ubiegłym środki w wysokości 22, 515 mln zł - - informuje Wiesława Dróżdż Rzecznik Prasowy Ministra Finansów.

Ministerstwo Finansów nie posiada jeszcze informacji o faktycznym wykorzystaniu środków przez gminy (które zgodnie z art. 5e ustawy - Prawo energetyczne wypłacają uprawnionym osobom dodatki), ponieważ sprawozdania z wykorzystania tych środków mają wpłynąć do dnia 30 stycznia br. Ministerstwo Finansów nie posiada również informacji o ilości osób, które skorzystały z przedmiotowego dodatku. Rok 2014 był pierwszym, w którym wypłacane były dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych.

Kto przyznaje dodatek?

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek ten wypłaca samorząd, a docelowo ośrodki pomocy społecznej.