Konsumenci powinni mieć prawo do kwestionowania podwyżki cen elektryczności i gazu proponowanych przez dostawcę, a nie tylko prawo do odstąpienia od umowy – orzekł wczoraj luksemburski Trybunał Sprawiedliwości. W ten sposób odpowiedział federalnemu trybunałowi niemieckiemu na pytanie, czy regulacje krajowe dotyczące dostaw energii mogą przewidywać, że odbiorcy taryfowi zostaną wprawdzie poinformowani w odpowiednim czasie o zmianie ceny, ale nie będą zawiadamiani o jej przyczynach, warunkach i zakresie.
Problem powstał, kiedy dwoje odbiorców zakwestionowało wysokość i sensowność narzuconych im podwyżek cen gazu i prądu przez komunalnych dostawców. Alexandra Schulz odmówiła dopłaty prawie 3 tys. euro za gaz, zaś Josef Egbringhoff domagał się zwrotu niemal 750 euro, utrzymując, że kolejny wzrost opłat za zużytą przez niego elektryczność był nieuzasadniony. Dostawcy przywoływali jednak – również przed krajowymi sądami dwóch instancji – niemiecką ustawę w sprawie zarządzania energią. Określa ona ogólne warunki umów pozwalające dostawcom na jednostronną zmianę cen energii bez wskazania szczegółów ich decyzji.
TS, odpowiadając niemieckiemu sądowi, przypomniał, że dwie dyrektywy – 2003/54 dotycząca elektryczności i 2003/55 w sprawie gazu – zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia wysokiego stopnia ochrony konsumentów, gdy chodzi o przejrzystość warunków sprzedaży energii. Dlatego odbiorcy taryfowi, by mogli w pełni korzystać z należnych im praw i z pełną świadomością podejmować decyzje o odstąpieniu od umowy czy o kwestionowaniu zmiany cen, powinni być poinformowani w odpowiednim terminie przed wejściem w życie zmiany o jej przyczynach, warunkach i zakresie – uznali sędziowie trybunału.
TS odmówił ograniczenia skutków tego wyroku w czasie. Wykładnia dyrektyw korzystna dla konsumentów ma więc zastosowanie do wszystkich zmian cen energii we Wspólnocie od 4 sierpnia 2003 r., ponieważ wtedy weszły w życie dyrektywy 2003/54 i 2003/55.
ORZECZNICTWO
Wyrok TSUE z 23 października 2014 r. w sprawach C-359/11 i C-400/11. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia