Otrzymałem nową umowę dostawy gazu do mieszkania. Gazownia zapowiada ulgę, jeśli się zdarzy, że gaz będzie miał gorszą jakość. Jak w mieszkaniu w bloku mogę sprawdzić jakość gazu? Jak mam się ustrzec przed oszustwem? W dodatku zakład zmienił sposób rozliczenia z metrów sześciennych na kilowatogodziny. Co to daje gazowni i ile stracę ja, końcowy odbiorca, na takiej zamianie – zastanawia się pan Stanisław.
Od 1 sierpnia 2014 r. na mocy rozporządzenia ministra gospodarki zmieniły się zasady rozliczeń za dostawę i zużycie gazu. Ta rewolucja została narzucona nam przez Unię Europejską. Bruksela w trzecim pakiecie energetycznym, na który składają się dwie dyrektywy i trzy rozporządzenia z 2011 r., założyła dokończenie budowy jednolitego rynku energii w Unii, rozwój konkurencji, poprawę standardu usług i wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Polska jest ostatnim unijnym krajem, który wprowadza zmianę w sposobie rozliczeń między dystrybutorem gazu a odbiorcami. Polskie rozporządzenie zawiera szczegółowe zasady przeliczenia zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh, dostawcy nie mogą więc zamieniać jednostek według własnego uznania.
Na fakturach będą umieszczone trzy wartości: ilość zużytego gazu w m3, współczynnik konwersji, za pomocą którego metry zamienią się w kWh i ilość zużytego gazu w jednostkach energii. Zmiana oznacza, że zapłacimy za faktyczną energię, nie zaś za objętość dostarczonego gazu, a tak właśnie było przed zmianą.
Zdaniem URE nowe rachunki nie powinny się znacząco różnić od dotychczas otrzymywanych. Metoda wyznaczenia współczynnika konwersji jest szczegółowo opisana na stronie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Współczynnik ten zależy od ciepła spalania, które oznacza wartość kaloryczną paliwa gazowego, i jest odczytywane z urządzenia pomiarowego, np. z chromatografu gazowego. Ta składowa może być różna w różnych częściach kraju i w różnych okresach, a tabele są publikowane co miesiąc przez dystrybutora gazu, czyli Polską Spółkę Gazownictwa.
Z punktu widzenia odbiorcy indywidualnego zamiana m3 na kWh ułatwi porównywanie cen gazu z innymi nośnikami energii. I uwaga! Zmiana rozliczeń nie wiąże się z koniecznością wymiany gazomierzy, nie ulegają też zmianie umowy z odbiorcami ani numery kont płatności faktur.
Gdy gazownia nie utrzyma standardu, należy się bonifikata
W razie niedotrzymania przez gazownię parametrów jakościowych paliwa albo standardów obsługi odbiorcy gazu należy się bonifikata. Możemy się domagać obniżki ceny, jeśli operator odmawia udzielenia informacji, kiedy będzie wznowiona dystrybucja gazu po awarii lub po wyłączeniu, za nieuzasadnioną zwłokę w likwidacji awarii, za przedłużenie 14-dniowego okresu rozpatrywania reklamacji. Dystrybutor jest zobowiązany do informowania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliwa.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. poz. 820).
PORADA EKSPERTA
Agnieszka Głośniewska Urząd Regulacji Energetyki
Rozliczanie dostaw gazu w jednostkach energii PGNiG rozpoczęło w sierpniu br. Nowe zasady nie wpływają zasadniczo na wysokość opłat pobieranych od odbiorców z tytułu dostarczania paliwa gazowego. Ceny paliw gazowych uległy przeliczeniu z wartości wyrażonych w m3 na wartości wyrażone w kWh według ciepła spalania przyjętego do ustalenia cen w jednostkach objętości. Ewentualne zmiany płatności wynikać mogą z różnic ciepła spalania w poszczególnych punktach sieci gazowej oraz zaokrągleń powstałych w wyniku przeliczeń. Szacuje się, że nie powinny przekroczyć 1 proc.
Wyrażenie cen gazu w jednostkach energii ułatwi ich porównywanie z cenami innych nośników energii. Szczegółowe informacje dotyczące wielkości zużycia gazu ziemnego wyrażone w jednostkach objętości (m3) oraz w jednostkach energii (kWh), a także informacja o podstawie przeliczenia zużytych metrów sześciennych na zużytą energię (tzw. współczynniku konwersji) wskazywane będą na fakturze.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczanego gazu należy złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwie gazowniczym. Jeśli zmierzone parametry okażą się zgodne ze standardami, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach określonych w taryfie. Jeśli natomiast zostanie stwierdzona niezgodność dostarczanego paliwa gazowego z ustalonymi standardami, odbiorca może złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty.