PKN Orlen i PERN zawarły porozumienia dotyczące realizacji przyjętej w listopadzie 2017 r. rządowej polityki dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Celem jest wzmocnienie krajowej infrastruktury przesyłowej i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Jak poinformował w środę PKN Orlen, w ramach zawartych porozumień, których podpisanie koordynował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, PERN zobowiązał się do budowy nowego odcinka rurociągu pomiędzy Boronowem a Trzebinią oraz zwiększenia możliwości dostaw rurociągowych paliw w kierunku Warszawy.

Oba podmioty uzgodniły też modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy Podziemnymi Magazynami Ropy i Paliw w Górze, należącymi do Inowrocławskich Kopalni Soli (IKS) „Solino” z grupy PKN Orlen, a rafinerią tej spółki w Płocku.

Odnosząc się do rządowego dokumentu oraz porozumień między PKN Orlen a PERN, Naimski podkreślił, że po wprowadzeniu pakietów: paliwowego, transportowego i energetycznego oraz uszczelnieniu obrotu paliwami, to kolejny element porządkujący ten segment.

„Pierwszy raz porządkujemy rynek w skali wszystkich podmiotów będących jego uczestnikami, nadając im czytelny podział zadań i ról” - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, cytowany w komunikacie płockiego koncernu. I dodał: „To ogromne wyzwanie wzmacniające rolę Państwa w zarządzaniu aktywami sektora paliwowo energetycznego, a jednocześnie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jeden z największych w Europie. PERN to z kolei spółka zarządzająca na terenie kraju transportem rurociągowym i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych.

Pod koniec listopada 2017 r. Rady Ministrów przyjęła w formie uchwały przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej dokument „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Zawiera on m.in. plan działań obejmujących spółki Skarbu Państwa lub z jego udziałem, a dotyczących budowy nowej infrastruktury logistycznej oraz zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym.

„Niezwykle dynamiczny rozwój rynku paliw, który zaobserwowaliśmy w efekcie wprowadzenia skutecznych działań regulacyjnych nakierunkowanych na likwidację szarej strefy, niesie ze sobą również wyzwania związane z logistyką” – ocenił Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen. Jak zaznaczył, rozbudowa systemu transportowego pozwala nie tylko na wpisujące się w strategię płockiego koncernu „szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmienne potrzeby rynkowe, ale też znacząco podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju i gwarantuje stabilność dostaw na rynki o największej konsumpcji, do aglomeracji śląskiej i warszawskiej”.

Wiceprezes PERN Rafał Miland przypomniał, że system przesyłu rurociągowego to najbezpieczniejszy, najbardziej przyjazny środowisku i efektywny kosztowo środek transportu surowców i produktów. „PERN, jako lider logistyki surowcowo-paliwowej, wspólnie z PKN Orlen rozwija infrastrukturę przesyłową w Polsce, działając zgodnie z polityką państwa, zmierzającą do podniesienia efektywności i długofalowego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju” – podkreślił.

Jedno z zawartych z PKN Orlen porozumień zakłada budowę przez PERN ok. 100 km rurociągu produktowego, na trasie między bazą paliwową w Boronowie, a terminalem paliw w Trzebini, który obsługuje głównie aglomerację śląską – jak podkreśla płocki koncern – „region charakteryzujący się wysoką konsumpcją paliw”.

Baza paliwowa w Boronowie należy do PERN, natomiast terminal produktowy w Trzebini do PKN Orlen. „Koncern złożył także gwarancje przesyłu paliw adekwatnie do przepustowości - na okres 10 lat od uruchomienia rurociągu na odcinku Boronów-Trzebinia, które planowane jest na koniec roku 2021” – zadeklarowała spółka.

Jak podał PKN Orlen, porozumienie z PERN przewiduje jednocześnie zwiększenie przepustowości rurociągu produktowego, łączącego rafinerię płockiego koncernu z terminalem paliwowym w Mościskach, przeznaczonym do obsługi dostaw dla Mazowsza, m.in. dla Warszawy.

Według płockiego koncernu, w odrębnym porozumieniu z PERN spółki te zobowiązały się do modernizacji i rozbudowy infrastruktury przesyłowej między Podziemnymi Magazynami Ropy i Paliw w Górze - znajdującymi się w wyeksploatowanych kawernach solnych, którymi zarządza spółka IKS „Solino” - a rafinerią w Płocku.

„Inwestycje w podniesienie przepustowości przesyłu ropy naftowej zapewnią utrzymywanie w kawernach zapasów interwencyjnych ropy – w obecnych i planowanych na kolejne lata wolumenach – oraz ich uwolnienia zgodnie z wymaganiami po roku 2024 wynikającymi z ustawy o zapasach obowiązkowych” – wyjaśnił PKN Orlen.

W 2014 r. znowelizowano regulacje, dotyczące zapasów obowiązkowych ropy i paliw, zapisując m.in., że infrastruktura logistyczna od 1 stycznia 2018 r. będzie musiała spełniać wymagania techniczne pozwalające na wytłoczenie rezerw paliw w ciągu 90 dni, a ropy naftowej w ciągu 150 dni, a od 2024 r. wymagania te zostaną zaostrzone i również ropa będzie musiała być wytłaczana w ciągu 90 dni.

Jak przypomniał płocki koncern, podziemne magazyny w Górze są największym tego typu obiektem w Polsce, posiadających w sumie 12 kawern, z których w siedmiu o łącznej pojemności 4 mln 250 tys. metrów sześc. składowana jest ropa naftowa, natomiast w 5 o pojemności 1 mln 880 tys. metrów sześc. paliwa.

Według PKN Orlen, podziemne magazyny w Górze stanowią ok. 51 proc. krajowych pojemności na ropę naftową i 34 proc. pojemności na paliwa ciekłe - w większości pojemności te wykorzystywane są na zapasy obowiązkowe. PKN Orlen podał, że zgodnie z zawartym porozumieniem, do końca 2032 r. PERN „deklaruje gotowość do świadczenia usługi przesyłu interwencyjnego zapasów z podziemnych magazynów, co gwarantuje bezpieczeństwo krajowego systemu dostaw ropy”.