Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r., poz. 831) przedsiębiorcy zostali obarczeni obowiązkiem przeprowadzenia kontroli, której celem jest weryfikacja dotychczasowych osiągnięć, przygotowanie planu działania na przyszłość oraz udzielenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Przepisy ustawy zaczęły obowiązywać w październiku 2016 roku. Ustawodawca wprowadził jednak zapis, zgodnie z którym przedsiębiorca ma zrealizować ciążący na nim obowiązek w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Podmiotami zobowiązanymi do przeprowadzenia co 4 lata audytu są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z zm.) z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ponadto przepisy nie mają zastosowania względem firm posiadających:
- system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
- system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE,
o ile w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.


Kompetencje do przeprowadzenia kontroli mają:
- podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu
- ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w sprawdzaną działalność tego przedsiębiorcy.

Reklama

Zadaniem procedury jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń, dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Z uwagi na powyższe audyt należy przeprowadzać w oparciu o aktualne, reprezentatywne i możliwe do zidentyfikowania dane, dotyczące zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Przedstawione dane powinny być na tyle szczegółowe, by dotyczyły łącznie co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo. Ponadto w ramach możliwości powinien opierać się na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Wyniki kontroli należy przechowywać przez okres 5 lat. O przeprowadzanej kontroli należy poinformować Prezesa URE.