Osoby mieszkające w Polsce, które otrzymują np. od angielskich instytucji zasiłek wdowi albo żałobny, nie muszą płacić PIT. Tak samo jest ze środkami otrzymanymi z Francji lub Niemiec.
Czy od zasiłku wdowiego zapłacę podatek
Mąż pani Katarzyny pracował w Anglii i tam był ubezpieczony. Po jego śmierci wdowa odbiera zasiłek na dzieci, który przysługuje do czasu, aż przestaną się uczyć. Zasiłek został przyznany na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych. Czy polski bank, jako płatnik, powinien pobrać zaliczkę na PIT od zasiłku – pyta czytelniczka.
NIE
Bank nie powinien odprowadzać zaliczek na PIT od zasiłku na dzieci wypłacanego przez brytyjski urząd świadczeń rodzinnych. Zgodnie z postanowieniami umowy z Wielką Brytanią i Irlandią Północną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zasiłek wdowi wypłacony z Anglii osobie mieszkającej Polsce podlega opodatkowaniu tylko w naszym kraju. Jednak, jako świadczenie otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, jest zwolniony od podatku. Bank jako płatnik jest zobowiązany do poboru zaliczek, jeżeli wypłaca emerytury i renty z zagranicy. Jest to więc kwota świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym emerytur kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Organy podatkowe potwierdzają, że zasiłek przyznany na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych nie jest rentą zagraniczną, a więc jest zwolniony z PIT.
Tak samo jest w przypadku zasiłków wdowich z innych krajów, co potwierdzają interpretacje podatkowe. Bez PIT jest takie świadczenie wypłacane m.in. z:
wNiemiec, co potwierdza interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 26 czerwca 2016 r. (nr ITPB2/4511-287/16/MU),
wSzkocji, co potwierdza interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 25 maja 2016 r. (nr IBPB-2-2/4511-283/16/JG),
wFrancji, co potwierdza interpretacja dyrektora IS w Poznaniu z 26 lutego 2016 r. (nr ILPB2/4511-1-34/16-3/AK).
Nie każde świadczenie rodzinne będzie jednak wolne od podatku, jeżeli beneficjent ma miejsce zamieszkania w Polsce. Jeżeli przykładowo jest wypłacone przez firmę – z funduszu socjalnego – wówczas PIT trzeba odprowadzić. Odniósł się do tego dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji z 31 marca 2016 r. (nr ITPB2/4511-64/16/MU). Przypomniał, że w tym przypadku będzie miała zastosowanie zasada, że emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w naszym kraju. Taka renta wdowia nie będzie natomiast korzystać ze zwolnienia, ponieważ nie pochodzi z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Tak samo byłoby w przypadku wypłacenia takiego świadczenia z firmy z Anglii.
Podstawa prawna
Art. 12 ust. 7, art. 21 ust. 1 pkt 8, art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 17 ust. 1 konwencji z 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840).
Czy od zasiłku socjalnego pobiorą daninę
Pan Kazimierz był zatrudniony w firmie w Belgii. Jednak zachorował, był hospitalizowany, a następnie uznano go za osobę niepełnosprawną. W związku z tym został przyznany mu zasiłek socjalny z belgijskiego Funduszu Gwarancji Socjalnych. Świadczenie to ma charakter zasiłku pielęgnacyjnego i opiekuńczego. Teraz czytelnik mieszka w Polsce. Czy muszę odprowadzać podatek od pieniędzy wypłacanych przez belgijską firmę – pyta.
NIE
Zgodnie z konwencją Polską a Belgią emerytury i renty otrzymywane z Belgii, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w naszym kraju. W tym jednak przypadku można zastosować zwolnienie wynikające ustawy PIT. Dotyczy ono wypłat otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.
Zasiłek dla osoby niepełnosprawnej z belgijskiego Funduszu Gwarancji Socjalnych ma charakter świadczenia pielęgnacyjnego i jako taki mieści się w katalogu zwolnienia.
Podstawa prawna
Art. 12 ust. 7, art. 21 ust. 1 pkt 8, art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 18 Konwencji z 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2004 r. nr 211, poz. 2139).
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 11 grudnia 2015 r. (nr IPTPB2/4511-543/15-4/AKr).
Czy od dodatku kombatanckiego należy się PIT
Pani Iwonie decyzją administracyjną została przyznana z Włoch renta rodzinna (wdowia) po zmarłym mężu, obywatelu włoskim i kombatancie. Na łączną kwotę wypłaty składają się renta i dodatek kombatancki. W świetle prawa włoskiego dodatek kombatancki przyznawany jest kombatantowi i wdowie po nim. Czy podlega on opodatkowaniu – pyta czytelniczka.
TAK
Emerytury i renty otrzymywane z Włoch, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w naszym kraju. Taki zasiłek nie podlega zwolnieniu. Przepisy przewidują preferencję dla dodatków kombatanckich na podstawie odrębnych przepisów. Według fiskusa dotyczy to wyłącznie dodatków kombatanckich przyznanych na podstawie ustawy o kombatantach.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 98 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Umowa zawarta między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania sporządzona w Rzymie 21 czerwca 1985 r. (Dz.U. z 1989 r. nr 62, poz. 374).
Ustawa z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206, ze zm.).
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 12 listopada 2015 r. (nr IPTPB2/4511-473/15-4/KR).
Czy zasiłek pogrzebowy jest obciążony daniną
Pani Zofia otrzymała z instytucji brytyjskiej jednorazowy zasiłek żałobny z tytułu utraty bliskiej osoby. Czy podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym – pyta czytelniczka.
NIE
Zgodnie z postanowieniami konwencji między Polską a Anglią świadczenia w postaci zasiłków z tytułu utraty bliskiej osoby otrzymane z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednak jednorazowo wypłacony zasiłek pogrzebowy jest zwolniony od podatku.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 17 ust. 1 Konwencji z 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840).
Interpretacja dyrektora bydgoskiej IS z 15 marca 2016 r. (nr ITPB2/4511-1111/15/RS).