Emerytura z ZUS to niejedyny sposób na zapewnienie sobie godnej jesieni życia. Sposobem na zgromadzenie emerytalnych oszczędności są także pracownicze programy emerytalne. Nie są one popularne, choć pozwalają na regularne odkładanie i pomnażanie kapitału.

Pracowniczy program emerytalny (w skrócie: PPE) jest tworzony w zakładzie pracy w celu gromadzenia środków pracownika (uczestnika PPE) przeznaczonych o wypłaty. Odłożone pieniądze, przez lata inwestowane, mają finalnie służyć pracownikowi jako zabezpieczenie na starość. Jeżeli ktoś pracuje u więcej niż jednego pracodawcy może uczestniczyć w więcej niż jednym PPE, nie ma przeszkód. Według ustawy prawo do uczestnictwa w programie przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony u danego pracodawcy nie krócej niż 3 miesiące, choć umowa w danym zakładzie pracy może tę kwestię regulować inaczej.

Prawo do uczestnictwa w PPE przysługuje:

  • osobie zatrudnionej, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę,
  • osobie zatrudnionej na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną oraz członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
  • osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wspólnikowi spółki cywilnej, jawnej, spółki partnerskiej oraz komandytowo-akcyjnej i komandytowej odpowiadającemu bez ograniczenia, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli te osoby lub spółki prowadzą program dla swoich pracowników.

Umowa zakładowa w zakresie dotyczącym programu emerytalnego nie może przewidywać dla uczestnictwa pracowników w programie żadnych innych warunków poza określonymi ustawą o pracowniczych programach emerytalnych (link do ustawy na końcu). Sam pracowniczy program emerytalny może mieć formę:
1) funduszu emerytalnego;
2) umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego;
3) umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
4) zarządzania zagranicznego.Czy odkładanie pieniędzy w PPE jest bezpieczne? Na straży prawidłowego działania programów emerytalnych dla pracowników stoi ustawa oraz organ nadzorujący. Każdy pracowniczy program emerytalny podlega rejestracji w organie nadzoru, którym jest Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto przepisy wyraźnie zastrzegają, że umowy zawierane z pracownikami przystępującymi do PPE nie mogą zawierać warunków uczestnictwa pracownika w programie niezgodnych z przepisami ustawy.

Jeżeli pracownik dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty z danego PPE - wówczas nie może ponownie przystąpić do tego programu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (zobacz tekst)