Od 300 zł do 1200 zł będzie wynosić kwota nowego świadczenia na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Jego uzyskanie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

Tak przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw. Bon będzie świadczeniem jednorazowym, przysługującym za okres od 1 lipca do 31 grudnia br. Jego wysokość, tak jak w przypadku obowiązującego w tym półroczu dodatku osłonowego, będzie uzależniona od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Osoba samotna będzie mogła otrzymać bon wynoszący 300 zł. Rodzina licząca od dwóch do trzech osób dostanie 400 zł, mająca od czterech do pięciu członków – 500 zł, a gdy będzie ich sześciu lub więcej, wsparcie wzrośnie do 600 zł. Ponadto projekt ustawy zakłada, że gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane prądem oraz wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku, to bon będzie przyznawany w podwyższonej wysokości (600 zł, 800 zł, 1000 zł lub 1200 zł).

Podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego otrzymanie bonu energetycznego będzie warunkowane wysokością dochodów osiągniętych przez członków rodziny. Zgodnie z przepisami projektu próg dochodowy dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosił 2500 zł, a na osobę w rodzinie 1700 zł. Do kryterium będą wliczane te same dochody, które są uwzględniane przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne, a pod uwagę będą brane te uzyskane w 2023 r. Jednocześnie przy przyznawaniu bonu będzie stosowana zasada „złotówka za złotówkę”. To oznacza, że jeśli dochód osoby lub rodziny będzie wyższy niż 2500 zł lub 1700 zł, to wtedy świadczenie będzie ustalane w wysokości różnicy między kwotą bonu a kwotą przekroczenia kryterium (z zastrzeżeniem, że gdy będzie to mniej niż 20 zł, to w ogóle nie zostanie wypłacone).

Do otrzymania bonu będzie konieczne złożenie wniosku – w formie papierowej lub za pośrednictwem ePUAP – w odpowiedniej jednostce organizacyjnej gminy, np. ośrodku pomocy społecznej. Termin na składanie wniosków minie 31 października br. Te, które wpłyną później, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przeciwieństwie do dodatku osłonowego, którego formularz był określony rozporządzeniem, druk potrzebny do otrzymania bonu zostanie udostępniony na stronie BIP resortu klimatu. O tym, że świadczenie zostało przyznane, wnioskodawca otrzyma informację na podany adres e-mailowy. Decyzja administracyjna będzie wymagana m.in. przy odmowie przyznania bonu oraz stwierdzeniu, że został on nienależnie pobrany.

Na wypłatę bonów energetycznych rząd zamierza przeznaczyć w tym roku 1,2 mld zł, a gminy za obsługę czynności związanych z przyznawaniem świadczenia otrzymają dotację. Będzie ona stanowić 2 proc. kwoty przewidzianej na wypłatę bonów.

Bon nie będzie podlegał egzekucji komorniczej i nie będzie wliczany do kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych). ©℗