Od 1 marca br. w naszej jednostce wprowadzono podwyżki wynagrodzenia, ale z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia. Pierwsza wypłata już po podwyżce będzie miała miejsce na koniec marca wraz z wyrównaniem za poprzednie miesiące. Pracownicy otrzymujący wynagrodzenia kilkuskładnikowe – składające się z podstawy i premii regulaminowych lub dodatków ustalanych od wynagrodzenia zasadniczego – będą mieli je odpowiednio przeliczone. Czy przeliczenia i wyrównania wymagają również wynagrodzenia i zasiłki chorobowe?

Tak, wynagrodzenia chorobowe oraz zasiłki wymagają przeliczenia i wyrównania ze względu na to, że podwyżka wynagrodzenia w stałej miesięcznej stawce objęła wsteczny okres. Podniesienie podstawy zasadniczej rodzi skutki w postaci nie tylko wyrównania składników płacowych obliczanych na bazie zasadniczej stawki, lecz także innych świadczeń, w tym związanych z niezdolnością do pracy.

Wzrost wynagrodzenia

Jednym z obowiązkowych postanowień umowy o pracę jest wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia. W trakcie trwania zatrudnienia warunki płacowe mogą ulegać zmianom zarówno na korzyść – poprzez podwyższenie pensji lub dodanie nowego składnika, jak i na niekorzyść – poprzez ich pogorszenie. Jakakolwiek zmiana musi jednak być ponownie wprowadzona do umowy o pracę albo w drodze porozumienia stron, tj. za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy, albo w drodze wypowiedzenia zmieniającego. W przypadku podwyżki wynagrodzenia zazwyczaj wystarcza porozumienie stron, bo pracownicy godzą się na wzrost taką zmianą. Do umowy o pracę dołącza się aneks, w którym ustala się również termin, od którego zaczną obowiązywać uzgodnione na nowo warunki płacy. Jeżeli nie wskazano takiej daty, to wchodzą one w życie w dniu zawarcia porozumienia.

Najczęściej zmodyfikowane wynagrodzenie przysługuje od określonej daty i dotyczy przyszłości, np. od nowego roku lub miesiąca. Jednak zdarza się, że pracodawca obejmuje podwyżką okres wsteczny, tzn. decyduje o przyznaniu podwyżki od jakiegoś terminu w przeszłości (co również powinno być uzgodnione z pracownikiem). Wówczas za okres między tym terminem a dniem wprowadzenia zmiany pracownikom przysługuje wyrównanie. Oznacza to taki stan faktyczny, w którym przyjmuje się, że już wcześniej pracownicy mieli prawo do większej pensji.

Wzrost wynagrodzenia obejmujący wcześniejsze miesiące oznacza konieczność dokonania przeliczeń nie tylko samego wynagrodzenia zasadniczego w celu obliczenia kwoty wyrównania, ale także wszystkich innych dodatkowych składników, które pracownik otrzymuje i których podstawą ustalania jest właśnie stawka zasadnicza. Przykładowo może to być premia lub dodatek za staż pracy, za godziny nadliczbowe czy za przestój. Ponownemu przeliczeniu oprócz samych składników wynagrodzenia podlegają także inne świadczenia ze stosunku pracy wypłacone pracownikowi w okresie objętym podwyżką z mocą wsteczną. Wyrównanie dotyczy świadczeń, przy obliczaniu których brane jest pod uwagę zmienione wynagrodzenie zasadnicze (stawka osobistego zaszeregowania). Chodzi tu m.in. o wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego. [ramka]

Jak przeliczyć wcześniejsze świadczenia

Pracownik, który otrzymał w marcu podwyżkę z mocą od stycznia, chorował w lutym przez pięć dni. Przedtem jego płaca wynosiła 4500 zł, dodatek motywacyjny 300 zł, zaś premia regulaminowa od 3 do 15 proc. zasadniczej. Dodatkowe składniki były pomniejszane za dni absencji chorobowej, więc podlegały wliczeniu do podstawy chorobowego. Obecnie pensja pracownika wynosi 4800 zł, a wysokość premii została bez zmian. Dodatek motywacyjny się nie zmienił. Wynagrodzenie chorobowe za luty zostało obliczone m.in. z premii wynoszących odpowiednio za okres 12 miesięcy: 5, 3, 10, 7, 15, 12, 5, 10, 8, 15, 10, 7 proc., gdzie suma premii wyniosła 4005 zł. Premie za styczeń i luty wyniosły odpowiednio 8 i 15 proc.

W marcu powinno być więc wypłacone nowe wynagrodzenie oraz wyrównania za okres od stycznia do lutego, które wynoszą:

• wyrównanie pensji zasadniczej: 550 zł [(4800 zł – 4500 zł) × 1 miesiąc] + 250 zł], tj. wynagrodzenie za przepracowaną część lutego, po przeliczeniu zgodnie z następującym schematem:

– było: 4500 zł : 30 = 150 zł × 5 dni = 750 zł; 4500 zł – 750 zł = 3750 zł;

– po przeliczeniu: 4800 zł : 30 = 160 zł × 5 dni = 800 zł; 4800 zł – 800 zł = 4000 zł;

– różnica: 250 zł.

• wyrównanie premii:

– było: 360 zł w styczniu oraz 562,50 zł (3750 zł × 15 proc.) w lutym;

– po podwyżce: 384 zł w styczniu oraz 600 zł (4000 zł × 15 proc.) w lutym;

– różnica: 24 zł w styczniu oraz 37,50 zł w lutym.

Łącznie wyrównanie wynosi 611,50 zł (550 zł + 24 zł + 37,50 zł).

U omawianego pracownika zachodzi potrzeba przeliczenia wynagrodzenia chorobowego za luty, które zostało ustalone z wynagrodzeń za okres od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r. Obliczenia będą się różnić o wysokość poborów za styczeń 2024 r., bo tylko tego miesiąca z powyższego okresu dotyczy podwyżka. Dlatego w podstawie wymiaru powinno być ujęte wynagrodzenie wraz z premią, w wyższej wartości. Premia za styczeń 2024 r. po zmianie wynosi więc 384 zł (4800 zł × 8 proc.), a nie 360 zł (4500 zł × 8 proc.), jak wcześniej. Natomiast cały przychód za styczeń wynosi 5484 zł (4800 zł + 384 zł + 300 zł), zaś po odliczeniu części składkowej: 4732,14 zł (5484 zł – 13,71 proc.).

Cała podstawa wymiaru oraz wysokość wynagrodzenia chorobowego wynoszą:

przed zmianą: 4429,91 zł (suma wypłaconych wynagrodzeń, dodatku oraz premii za okres luty–styczeń, podzielona przez 12 i po odliczeniu 13,71 proc.); wynagrodzenie chorobowe: 590,65 zł (4429,91 zł : 30 = 147,66 zł; 147,66 × 80 proc. = 118,13 zł; 118,13 zł × 5 dni);

po zmianie: 4688,78 zł (suma wypłaconych wynagrodzeń, dodatku oraz premii za okres luty–grudzień po staremu oraz za styczeń po przeliczeniu, podzielona przez 12 i po odliczeniu 13,71 proc.); wynagrodzenie chorobowe: 625,15 zł (4688,78 zł : 30 = 156,29 zł; 156,29 zł × 80 proc. = 125,03 zł; 125,03 zł × 5 dni);

• kwota wyrównania: 34,50 zł (625,15 zł – 590,65 zł)

W marcu pracownik powinien otrzymać zarówno wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego oraz premii za okres od stycznia do lutego, jak i wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za luty. Raportów rozliczeniowych za luty nie należy korygować, gdyż przedstawiały ówczesny stan faktyczny. Składki zostały rozliczone od obowiązujących wtedy stawek wynagrodzeń. Wyrównania należy wykazać dopiero w dokumentach do ZUS za marzec, tj. za miesiąc wypłaty należności. ©℗

Wyrównanie chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek podlegają ponownemu przekalkulowaniu w związku z podwyżką pensji, o ile zmiana obejmuje miesiące uwzględniane w podstawie wymiaru danego świadczenia. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków tworzy przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, a za okres krótszy w razie mniejszej liczby miesięcy przepracowanych. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy zasiłkowej w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, nastąpiła zmiana w wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany stanowiska pracy lub modyfikacji warunków płacowych ustalonych w umowie o pracę (lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy) i zmiana ta nie była spowodowana przejściem na inny wymiar czasu pracy, to podstawę oblicza się jako średnią wynagrodzenia z 12 miesięcy przed zachorowaniem. Innymi słowy, zmiana wynagrodzenia nie powoduje przeliczeń.

Inaczej jest, jeśli pracownikowi zostaje przyznana podwyżka i wypłacone wyrównanie wynagrodzenia za okres wcześniejszy brany do ustalenia podstawy zasiłkowej. Wówczas konieczne jest powtórzenie obliczeń i przyjęcie odpowiednio wyższego przychodu po zmianach. [ramka]

Inne okoliczności

Warto przy okazji wspomnieć o innych okolicznościach, które powodują konieczność przeliczenia świadczeń. Będzie tak w przypadku:

  • składników wypłacanych zaliczkowo – jeżeli w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, niektóre składniki wynagrodzenia zostały wypłacone zaliczkowo, do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się te składniki w wysokości takiej zaliczki, a po ich wyrównaniu podstawę wymiaru zasiłku przelicza się, uwzględniając te składniki, i wyrównuje wysokość zasiłku. Dotyczy to sytuacji, gdy np. premie lub prowizje za dany okres są wypłacane jedynie częściowo. Wtedy do podstawy zasiłkowej przyjmuje się je w wysokości faktycznej, a dopiero po wypłaceniu reszty składnika podstawę się przelicza i zasiłek wyrównuje,
  • składników przyznanych, ale niewypłaconych – jeżeli składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku przysługują, lecz nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się te składniki w wysokości wypłaconej za poprzednie okresy. [przykład 1] Jeżeli omawiane składniki wynagrodzenia nie zostały wypłacone również za okresy poprzednie, podstawę wymiaru zasiłku ustala się bez tych składników, a po ich wypłaceniu podstawę wymiaru zasiłku przelicza się, uwzględniając te składniki, oraz wyrównuje wysokość zasiłku.

W razie podjęcia przez zakład pracy decyzji o zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia od określonej daty, podstawę wymiaru zasiłku przysługującego za okres od tej daty ustala się z wyłączeniem tego składnika, z jednym wyjątkiem. Otóż jeżeli składnik wynagrodzenia zostanie włączony w całości lub w części do innego lub zamieniony na inny składnik wynagrodzenia, to nadal pozostaje w podstawie zasiłku (np. zlikwidowano dodatek funkcyjny, ale o tę samą kwotę podniesiono wynagrodzenie zasadnicze). [przykład 2]

Przykład 1

Niewypłacona premia

Pracownik w marcu stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Do ustalenia podstawy wymiaru tego wynagrodzenia przyjmuje się wynagrodzenie za okres od marca 2023 r. do lutego 2024 r. oraz premię miesięczną za te miesiące. Premia za luty br. nie została wypłacona do czasu sporządzenia listy wypłat świadczeń chorobowych. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć więc premię wypłaconą za miesiące od marca 2023 r. do grudnia 2023 r. oraz premię za styczeń 2024 r. – w podwójnej wysokości.

Wypłata premii i innych składników wynagrodzenia po ustaleniu podstawy wymiaru zasiłków, nie powoduje ponownego ustalenia tej podstawy.

Przykład 2

Zaprzestanie wypłaty

Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 15 grudnia 2023 r. Niezdolność do pracy trwała do 27 lutego 2024 r. Pracownik poza wynagrodzeniem miesięcznym otrzymuje regulaminową premię miesięczną oraz premię kwartalną, które przysługują za czas faktycznie przepracowany. Przy ustalaniu podstawy wymiaru przysługującego zasiłku chorobowego uwzględnione zostało przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od grudnia 2022 r. do listopada 2023 r., premie miesięczne wypłacone za ten okres oraz 1/12 sumy premii kwartalnych wypłaconych za III, IV, I i II kwartał. 1 stycznia 2024 r. pracodawca podjął decyzję, że od tej daty zaprzestaje się wypłaty premii kwartalnej.

Premia kwartalna powinna zostać wyłączona z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres od 1 stycznia br. ©℗