Od 1 marca 2024 roku obowiązują nowe limity dochodowe dla osób, które pozostają aktywne zawodowo mimo uzyskania prawa do emerytury lub renty. W każdym miesiącu mogą one zarobić o ponad 240 zł więcej niż w poprzednim kwartale.

Czy emeryt lub rencista może dorabiać?

Emeryci i renciści mają prawo do dalszej pracy mimo pobierania świadczenia od organu rentowego. Zbyt wysokie dochody mogą jednak skutkować obniżeniem wypłacanego świadczenia, a nawet jego zawieszeniem.

Najważniejsze informacje o obowiązujących zasadach wynikają z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jej przepisami, wysokość przysługującej emerytury lub renty może zostać obniżona czy też zawieszona w przypadku osiągnięcia przez podatnika przychodu powyżej ustalonego progu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe.

Jednym z czynników, od których zależy to, ile może dorobić emeryt lub rencista jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni kwartał. Należy więc na bieżąco śledzić informacje o ustalonych limitach.

W każdym kwartale obowiązują dwa progi:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – przekroczenie tej kwoty wiąże się ze zmniejszeniem świadczenia,
 • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – przekroczenie tej kwoty spowoduje zawieszenie wypłacania świadczenia.

Jakich świadczeń dotyczą nowe limity?

Limity dotyczą następujących świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • emerytura,
 • emerytura pomostowa,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową,
 • renta inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową oraz renta rodzinna po inwalidzie wojskowym,
 • renta rodzinna.

Ile może dorobić emeryt i rencista w 2024 roku?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GUS, przeciętne wynagrodzenie w IV. kwartale 2023 roku wzrosło do kwoty 7.540,36 zł. Jest to kwota wyższa o ponad 340 zł miesięcznie od poprzedniego kwartału.

Spowodowało to wzrost limitów w okresie od 1 marca do 31 maja 2024 roku do:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 5.278,30 zł brutto – przychody powyżej tej kwoty spowodują zmniejszenie emerytury lub renty,
 • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 9.802,50 zł brutto – przychody powyżej tej kwoty spowodują zawieszenie emerytury lub renty.

Co z kwotami maksymalnego zmniejszenia?

Należy pamiętać również o obowiązujących od 1 marca 2024 roku kwotach maksymalnego zmniejszenia. Wysokość limitu zależy od rodzaju pobieranego świadczenia i wynosi odpowiednio:

 • 890,63 zł – w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 668,01 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 757,08 zł – w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.

Opisane limity – co do zasady - nie dotyczą emerytów i rencistów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

Na jakiej podstawie emeryt i rencista może dorobić?

Emeryt lub rencista może uzyskiwać dodatkowe wynagrodzenie na podstawie:

 • stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy o świadczeniu usług, umowy agencyjnej,
 • umów cywilno-prawnych, czyli umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • pracy nakładczej,
 • pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • działalności wykonywanej za granicą,
 • sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego.