Zamierzamy wprowadzić w naszej firmie system kafeteryjny, w ramach którego pracownicy otrzymają wirtualne punkty, za które będą mogli nabyć na platformie np. bilety do kina lub teatru. Pracownik wymieni więc punkty na usługę, a jego dopłata będzie stała i wyniesie 10 proc. wartości usługi. Nie będzie możliwości wymiany przyznanych punktów na gotówkę. Zasady te zostały określone w regulaminie. Czy powinniśmy odprowadzić składki od wartości punktów wykorzystanych przez pracownika?

Zgodnie z ogólną zasadą przychód ze stosunku pracy podlega oskładkowaniu. Wyjątki od tej zasady zostały określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Ze zwolnienia składkowego na podstawie tego przepisu korzystają więc różnego rodzaju benefity oferowane pracownikom, takie jak np. karty sportowe lub pakiety medyczne, które pracownicy mogą nabyć po niższych cenach.

WAŻNE Zdaniem ZUS wartość dofinansowania do zakupów na platformie nie korzysta ze zwolnienia składkowego, bo jej działanie nie polega na prostym udostępnianiu tańszej usługi pracownikowi. Pracodawca bowiem na początku dokonuje zasilenia konta pracownika na platformie, a pracownik wybiera usługi z oferty platformy.

W opisywanym przypadku system rozliczeń z pracownikiem jest jednak bardziej skomplikowany. Na temat podobnego systemu kafeteryjnego wypowiedział się ZUS w interpretacji z 6 listopada 2023 r., znak DI/100000/43/1012/2023. ZUS nie zgodził się ze stanowiskiem płatnika, że równowartość punktów, za które pracownik nabył usługi na platformie kafeteryjnej, jest zwolniona ze składek. Zdaniem organu rentowego należy ją wliczyć do podstawy wymiaru składek.

ZUS uznał, że opisane we wniosku korzyści materialne stanowią część systemu, który nie sprowadza się do prostego udostępniania po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. W istocie przedsiębiorca przekazuje pracownikowi określone środki pieniężne (w formie zasilenia konta na platformie) w ramach oferty przedstawionej przez usługodawcę prowadzącego platformę, którą swobodnie może dysponować. A to oznacza, że wyjątek określony w cytowanym par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia nie znajdzie zastosowania w opisanej przez wnioskodawcę sytuacji. W konsekwencji wartość świadczeń udostępnionych przez pracodawcę za pośrednictwem platformy internetowej w postaci uprawnienia do zakupu przez pracowników towarów i usług będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy, ustaloną na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podobnie zatem w opisywanym przypadku należy uznać, że ww. forma udostępniania usług spowoduje konieczność uwzględnienia dopłat w podstawie wymiaru składek. Trzeba jednak pamiętać, że płatnik składek zawsze może wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji, a w razie uznania swojego stanowiska za nieprawidłowe może odwołać się do sądu, który może decyzję ZUS (interpretację) zmienić i przychylić się do stanowiska płatnika. ©℗