Studenci z reguły są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, opiekunów prawnych lub uczelnię. Jednak ci, którzy w wakacje podejmowali pracę zarobkową, na początku roku akademickiego muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach związanych z ubezpieczeniem. Wątpliwości w tej kwestii wyjaśnia przedstawiciel Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na jakiej podstawie student musi być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego? Kto może go zgłosić? Czy musi to zrobić student osobiście?

Student, który pracuje, pobiera rentę lub prowadzi działalność gospodarczą jest ubezpieczony z jednego z tych tytułów. Jeśli student ma mniej niż 26 lat i nie posiada żadnego z wymienionych tytułów ubezpieczenia, powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

- Może to zrobić któryś z jego rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli nie jest to możliwe, w dalszej kolejności studenta do ubezpieczenia mogą zgłosić dziadkowie - wyjaśnia Piotr Kalinowski z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgłoszenie nie wiąże się ze zwiększeniem składki zdrowotnej na ubezpieczenie. Natomiast w sytuacji, gdy student nie może być ubezpieczony przez rodziców lub dziadków, do ubezpieczenia na jego wniosek może go zgłosić uczelnia. Nie ma znaczenia, w jakim trybie studiuje.

Jak wygląda procedura zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Rodzic lub opiekun prawny zgłasza członka rodziny do ubezpieczenia u swojego pracodawcy, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio w ZUS-ie. Ma na to 7 dni od dnia, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście.

- Jeżeli rodzic pobiera emeryturę lub rentę, zgłasza dziecko u odpowiedniego ubezpieczyciela, czyli w ZUS-ie, KRUS-ie, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA lub Wojskowym Biurze Emerytalnym. Również rodzic ubezpieczony w urzędzie pracy może zgłosić studiujące dziecko jako członka rodziny do swojego ubezpieczenia. Zgłaszający do ubezpieczenia rodzic zawsze powinien potwierdzić status studenta swojego dziecka - tłumaczy Piotr Kalinowski.

Czy student musi ponownie zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia jeśli pracował w wakacje? W jakich przypadkach musi to zrobić - jak to wygląda w przypadku umowy o pracę, a jak w przypadku umowy zlecenie?

Podjęcie przez studenta pracy na podstawie umowy o pracę oznacza, że automatycznie uzyskuje własny tytuł ubezpieczenia zdrowotnego. Jak mówi Piotr Kalinowski, gdy student zakończy pracę, ponownie powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Jeśli formalności nie zostaną dopełnione, student straci prawo do bezpłatnego leczenia.

A jak wygląda sytuacja w wypadku zatrudnienia młodej osoby na umowę zlecenie? - Gdy student poniżej 26 roku życia podejmuje pracę na podstawie umowy zlecenia, nie zawsze oznacza to wyrejestrowanie z ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. W takim przypadku od umowy zlecenia nie trzeba odprowadzać składek zdrowotnych - podkreśla przedstawiciel NFZ.

Czy do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić się także student, który ukończył już 26. rok życia? Jakie możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ma wówczas taka osoba?

Takiego studenta do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza uczelnia. - Ważne, by pamiętać, że takiego ubezpieczenia student nie otrzymuje automatycznie. Musi on wystąpić z odpowiednim wnioskiem do uczelni - przypomina Piotr Kalinowski.

Od tej zasady jest jeden wyjątek. Student, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może być ubezpieczony jako członek rodziny nawet, gdy skończy 26 lat.

Co dzieje się w sytuacji, kiedy w trakcie studiów i trwającego ubezpieczenia zdrowotnego student zawrze związek małżeński z osobą odprowadzającą składki jako przedsiębiorca? Czy to zmienia sytuację takiego studenta?

Taki student może zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez swojego małżonka jako członek rodziny.