Od 1 września wprowadzono niższe, niż w poprzednim kwartale, limity dorabiania do emerytury i renty. Pracujący renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić mniej niż do tej pory. Próg dorabiania zmniejszy się o 83 zł.

Dorabianie na rencie i emeryturze. Kogo dotyczą limity?

W przypadku dorabiania seniorów, limity obejmują zarówno osoby pobierające rentę, jak i emeryturę, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Dotyczy to również tych, którzy otrzymują wcześniejsze świadczenia, jak na przykład emerytury pomostowe.

Emeryt, który osiągnął pełny wiek emerytalny, ma możliwość zarabiania bez żadnych ograniczeń. Nie ma obawy, że jego świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone, nawet jeśli dochód przekracza określone progi - 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dorabianie do renty i emerytury. Nowe Limity i kwoty

Dla pozostałych emerytów (na wcześniejszych emeryturach) i większości rencistów obowiązują limity zarobkowe, które są aktualizowane co trzy miesiące. W porównaniu do poprzedniego kwartału, limity są niższe.

Limit zarobków obejmuje rencistów, jednak nie dotyczy wszystkich. Osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych lub wojskowych, których niezdolność do pracy wynikła ze służby wojskowej (lub osoby pobierające renty rodzinne po takich osobach), mogą dorabiać bez ograniczeń.

Limity mają ogromne znaczenie dla seniorów. Ich przekroczenie skutkuje obniżeniem świadczenia z ZUS, a nawet jego wstrzymaniem. Podstawą obliczeń jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych kwartałach roku. Od 1 września przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie 4904,10 zł, w przeciwieństwie do obecnych 4987,00 zł.

Jeśli pracujący senior chce uniknąć zmniejszenia renty lub emerytury, jego dochód nie może przekroczyć 70% tej kwoty. Natomiast jeśli przekroczy 130%, świadczenie zostanie zawieszone.

Jeżeli dochody, które emeryt lub rencista uzyskuje z dodatkowego źródła, mieszczą się w granicach od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia, wtedy świadczenie z ZUS zostanie obniżone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę obniżenia. Aktualnie wynosi ona 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Jakie świadczenia może zawiesić ZUS?

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić:

  • emeryturę;
  • emeryturę pomostową;
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: o wypadkiem przy pracy, o wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., o chorobą zawodową;
  • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
  • rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
  • rentę rodzinną.