Ruszył nabór wniosków w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na 2024 r. Potrwa on do 15 września, ale Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) postanowiło wprowadzić do niego kilka zmian w porównaniu z poprzednimi edycjami.

Funkcjonujący od 2019 r. program jest skierowany do gmin i powiatów, które mogą uzyskać fundusze na zapewnienie usług asystenckich niepełnosprawnym dzieciom do 16. roku życia oraz osobom powyżej tego wieku, które mają orzeczenie zaliczające do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (bądź równoważne im orzeczenie wydane np. przez ZUS lub KRUS). Podstawowym zadaniem asystenta jest wspieranie podopiecznego w różnych sferach życia, m.in. w wykonywaniu codziennych czynności, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania oraz podejmowaniu aktywności życiowej.

Tak jak w br. liczba godzin usług asystenckich będzie zróżnicowana i wyniesie nie więcej niż: 840, 720, 480 i 360 godzin w ciągu roku w zależności od poziomu dysfunkcji zdrowotnej. Natomiast wyższa będzie stawka wynagrodzenia przysługującego asystentowi za godzinę świadczonej usługi. Zostanie ona podniesiona z 40 zł do 50 zł (brutto). Kolejna zmiana, która obowiązuje w nowej edycji programu, dotyczy tego, kto może zostać asystentem. Do tej pory jego zasady wskazywały, że może nim być osoba, która ma dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych jako np.: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pedagog, opiekun osoby starszej, terapeuta zajęciowy lub miała udokumentowane co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie (zawodowe lub w formie wolontariatu) w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Jednocześnie obowiązywała reguła, że asystentem mogła być osoba wybrana przez samą osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego, ale pod warunkiem że spełniała przynajmniej jeden z powyższych wymogów. I tego właśnie elementu dotyczy modyfikacja, bo w przyszłorocznej edycji programu w przypadku wyboru asystenta nie będzie już konieczności spełniania przez niego warunków dotyczących kwalifikacji lub doświadczenia. Jednak w dalszym ciągu zachowano zastrzeżenie, że nie może to być członek rodziny.

Nowością w programie na 2024 r. jest też sposób składania przez samorządy wniosków o pieniądze na asystentów. Dotychczas robiły to w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP. Teraz zaś służy do tego specjalny Generator Funduszu Solidarnościowego (z tego źródła jest finansowany program). Ta zmiana w założeniu ma usprawnić proces rozpatrywania wniosków i przyspieszyć termin, w którym gminy i powiaty będą otrzymywać środki na usługi asystenckie – tak aby te mogły być realizowane już od początku 2024 r. (jednym z największych mankamentów programu jest bowiem to, że pieniądze trafiają do nich w ciągu roku i nie ma zachowanej ciągłości w świadczeniu usług). Przy czym, tak jak wcześniej, wnioski złożone przez gminy i powiaty – mają na to czas do 15 września – zostaną najpierw zweryfikowane przez wojewodów. Następnie do 6 października będą oni musieli przekazać do MRiPS listę wniosków z pozytywną rekomendacją do udzielenia finansowania, choć to resort ostatecznie zdecyduje o wysokości kwot, które trafią do poszczególnych samorządów.

Na zapewnienie przez samorządy asystentów osobom niepełnosprawnym MRiPS zarezerwowało na 2024 r. 505 mln zł. Taka sama kwota była przewidziana również w tegorocznej edycji (przy czym w momencie rozstrzygania konkursu resort podniósł ją do 517 mln zł). ©℗