Waloryzacja emerytur oraz 13. i 14. emerytura na stałe dla seniorów to nie koniec świadczeń. Kwotę renty czy emerytury można podnieść o kwotę dodatku pielęgnacyjnego. Dla seniora to prawie 300 zł więcej co miesiąc. Co należy zrobić, by otrzymać dodatkowe świadczenie?

Jeśli ZUS przyznał seniorowi prawo do emerytury lub renty, jest szansa również na dodatek pielęgnacyjny. Sprawdź, komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie.

Dodatek pielęgnacyjny to dodatkowe świadczenie finansowe przyznawane osobom, które potrzebują wsparcia w związku z chorobą, niepełnosprawnością lub innym stanem wymagającym wzmożonej pielęgnacji.

Dodatek pielęgnacyjny. Dla kogo i na jakich zasadach?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje np. osobom, które osiągnęły określony wiek i które z powodu stanu zdrowia potrzebują stałej opieki innej osoby w zakresie czynności życia codziennego.

Dodatek pielęgnacyjny przyznamy jest osobie, która:
• jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
• ukończyła 75 lat.

Wyższa emerytura z dodatkiem. Jak złożyć wniosek

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na wniosek wcześniej niż przed ukończeniem 75 roku życia, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

ZUS potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia. Druk OL-9 wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym należy złożyć wniosek o dodatek.

Dodatek pielęgnacyjny bez wniosku

Gdy senior ukończy 75 lat, nie musi składać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS z urzędu przyzna prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z emeryturą.

Dodatek pielęgnacyjny. Jaka jest wysokość?

Dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Będzie wzrastał od miesiąca, w którym ZUS będzie waloryzować emeryturę lub rentę.
Wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 294 zł 39 gr.