Śmierć ojca, matki czy małżonka dla wielu rodzin oznacza także utratę środków do życia. Celem instytucji renty rodzinnej jest zabezpieczenie bytu finansowego bliskich zmarłego. Ile wynosi takie świadczenie i kto może się o nie ubiegać?

Ten rodzaj świadczenia został uregulowany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl przepisów ustawy to świadczenie, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Przy ocenie prawa do renty, ustawodawca przyjmuje, że osoba zmarła była całkowicie niedolna do pracy. Jeśli uprawnieni członkowie rodziny w chwili śmierci pobierali zasiłek przedemerytalny lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, także mogą starać się o otrzymanie renty rodzinnej.