Przeciętna emerytura wypłacona przez ZUS w marcu tego roku wyniosła 3 482,63 zł, natomiast w marcu 2022 roku było to 2903,85 zł. Oznacza to wzrost o 578,78 zł rok do roku.

1 marca ZUS zwaloryzował emerytury i renty. Świadczenia wzrosły o 14,8 proc. Po waloryzacji minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł. 1 marca podwyższono kwoty najniższych emerytur i rent: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna o 250,00 zł (z 1 338,44 zł do 1 588,44 zł); renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 187,50 zł, z (1 003,83 zł do 1 191,33 zł).

- W ciągu ostatnich 22 lat wyższa od tegorocznej była tylko waloryzacja, w 2008, która wyniosła 116,26 proc. – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Podobnie wysokie waloryzacje miały miejsce w roku, 2000 kiedy waloryzacja wyniosła 112,72 proc., a za 2007 – 112,85 proc. – dodaje.

Jak podaje Iwona Kowalska-Matis przeciętna emerytura na dolnym Śląsku w 2022 roku wynosiła 2858,78 zł, przy wtedy średniej emeryturze w kraju 2833,56 zł.

W 2022 roku najwyższe średnio emerytury były wypłacane w województwach mazowieckim i śląskim. Średnia kwota emerytury na Mazowszu w 2022 r. to 2981,44 a na Śląsku to 3338,84 zł.

Rzeczniczka wyjaśnia, że bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały „na czarno” i do ZUS nie wpływały żadne składki.

- Najniższą emeryturę w Polsce, czyli 2 grosze dostaje Wrocławianin, który w swoim życiu zapłacił tylko jedną składkę do ZUS w wysokości 1.01 zł – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

W marcu 2023 r. emerytury i renty w ZUS pobierało ponad 7,8 mln świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną 15,1 proc. świadczeniobiorców.

Największy odsetek emerytur – 13,8 proc. – to emerytury w przedziale od 2 200,01 zł do 2,6 tys. zł. Według danych ZUS w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł. W marcu 2022 r osób, które dostawały comiesięczne przelewy z kwotą przekraczającą 7 tys. zł było 108,0 tys. a w marcu br. już 258,8 tys., zatem w porównaniu z rokiem poprzednim było ich więcej o 150,8 tys., czyli o 139,6 proc.

Z danych ZUS wynika, że emerytury w wysokości ponad 10 tys. zł dostawało 36,9 tys. osób, w tym 1 008 świadczeniobiorców, którym co miesiąc wpływało na konta ponad 15 tys. zł.

Emerytury kobiet i mężczyzn

Z danych ZUS wynika, że kobiety wciąż otrzymują statystycznie niższą emeryturę niż mężczyźni.

- Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni. Kobiety mają także mniejsze dochody, gdy przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, często to właśnie one rezygnują z pracy, gdy muszą się opiekować chorym członkiem rodziny np. starym rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. - Na dodatek z racji tego, że kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni ten kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest niższa. Kobieta w Polsce musi przeżyć dłużej za mniejszy kapitał – dodaje.

Z najnowszego raportu ZUS wynika, że 42,5 proc. kobiet dostaje świadczenia w wysokości do 2,4 tys. zł. Emeryturę w wysokości powyżej 3 tys. zł dostaje 34,5 proc. pań. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku liczba kobiet otrzymujących emerytury w wysokości powyżej 5 tys. zł wzrosła o 160,6 tys.

W rozkładzie wysokości emerytur w populacji mężczyzn tendencja jest odwrócona. To w przedziałach wysokości do 3 tys. zł odsetek mężczyzn pobierających emerytury jest niższy niż w populacji kobiet. Od 3 tys. zł do 3,2 tys. zł i w każdym kolejnym przedziale, odsetek mężczyzn pobierających emeryturę jest wyższy niż w populacji kobiet.

W przedziale wysokości pomiędzy 4 tys. a 4,5 tys. zł odsetek ten jest najwyższy i wynosi 10,7 proc. Emeryturę w wysokości powyżej 3 tys. zł pobiera 73,6 proc. populacji mężczyzn.

Renty

W przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanych po waloryzacji w marcu 2023 r. 51,9 proc. rent mieściło się w przedziale wysokości od 1 tys. zł do 2 tys. zł.

Największy wpływ na tak wysoki odsetek miały renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy pobierane w wysokości najniższej (1 191,33 zł) oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości najniższej (1 588,44 zł).

Emerytury wyjątkowe – dla 100 latków

Emerytura wyjątkowa dla osób, które ukończyły 100 lat jest świadczeniem honorowym przyznawanym w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Emerytura wyjątkowa przysługuje z urzędu, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat.

Wysokość emerytury wyjątkowej z tytułu ukończenia 100 lat zależy od dokładnej daty ukończenia 100 lat przez świadczeniobiorcę. Od 1 marca 2023 roku wysokość emerytury wyjątkowej dla 100 latków wynosi 5 540,25 zł brutto, (dlatego osoby, które ukończyły wiek 100 lat, np. w styczniu 2023 roku otrzymały emeryturę wyjątkową w wysokości 4 944,79 zł). Kwota przyznanej emerytury wyjątkowej nie podlega waloryzacji, czyli do końca życia świadczeniobiorcy jest wypłacana w tej samej wysokości.

W marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emerytury wyjątkowe dla 2,85 tys. świadczeniobiorców, z tego dla 0,43 tys. – mężczyzn i 2,42 tys. - kobiet.

- W województwie dolnośląskim już ponad 82 procent seniorów wybiera przelew na bankowe konto zamiast comiesięcznej wizyty listonosza - mówi.

Według rzeczniczki, to stuprocentowa gwarancja punktualnych wypłat i bezpieczeństwa pieniędzy seniorów.