Waloryzacja kwoty świadczenia wychowawczego nie będzie wymagała złożenia przez rodziców nowych wniosków. Natomiast część z nich może otrzymać wyższe wsparcie w lutym z wyrównaniem od stycznia 2024 r.

Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 810). Najważniejsza zawarta w nim zmiana zakłada podniesienie kwoty świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł miesięcznie od 1 stycznia 2024 r. W przypadku rodziców, którzy po rozstaniu sprawują nad dzieckiem ustaloną przez sąd opiekę naprzemienną, będzie to 400 zł, bo zgodnie z przepisami ustawy świadczenie jest między nich dzielone po połowie.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi w trakcie trwania rozpoczętego 1 czerwca br. nowego okresu świadczeniowego, ale nie będzie to oznaczać konieczności składania za kilka miesięcy dodatkowego wniosku. Waloryzacja ta nastąpi bowiem z urzędu, a ZUS nie będzie wydawał decyzji w tej sprawie. Informacja o podwyżce będzie udostępniona na profilu informacyjnym, który rodzic ma w systemie teleinformatycznym zakładu, oraz zostanie przesłana na podany przez niego we wniosku adres e-mail lub numer telefonu. Jednocześnie w projekcie znalazły się przepisy wskazujące, że wypłata wynoszącego 800 zł świadczenia nastąpi do 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem od stycznia przyszłego roku. Niektórzy rodzice będą więc musieli poczekać na zwaloryzowane świadczenie, co jest uzasadniane kwestiami technicznymi i dużą liczbą osób uprawnionych do jego pobierania (obecnie 500 plus jest wypłacane na 6,7 mln dzieci). Ponadto zawarte w projekcie przepisy dają ministrowi rodziny i polityki społecznej możliwość – za pośrednictwem ZUS – przekazywania osobie otrzymującej świadczenie wychowawcze informacji związanej z uprawnieniami dla rodzin na jej adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej

Podniesienie o 300 zł kwoty świadczenia wychowawczego będzie pierwszą od startu rządowego programu 500 plus w kwietniu 2016 r. jego podwyżką, która stanowi realizację jednej z wyborczych obietnic PiS. W efekcie tej waloryzacji wydatki budżetu państwa na jego wypłatę wzrosną w 2024 r. o 24 mld zł. Przy czym w kolejnych latach łączne nakłady na program będą spadać z uwagi na systematycznie malejącą liczbę dzieci w wieku do 18 lat i spadek liczby urodzeń.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie do momentu osiągnięcia pełnoletności. Może je otrzymywać nie tylko matka lub ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, lecz także rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor domu pomocy społecznej lub placówki należącej do systemu pieczy zastępczej. Wnioski o przyznanie 500 plus są składane do ZUS tylko drogą elektroniczną (za pomocą bankowości internetowej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS). Chociaż nowy okres świadczeniowy jego wypłaty już się zaczął, cały czas można je przesyłać. Złożenie wniosku jeszcze w tym miesiącu daje gwarancję przyznania pieniędzy od początku okresu świadczeniowego. Jeśli rodzic zrobi to w lipcu lub później, to wtedy obowiązywać będzie zasada, że świadczenie wychowawcze należy się od miesiąca złożenia wniosku. ©℗