Z powodu zwolnienia chorobowego pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe. Jeśli niedyspozycja pracownika się przedłuża, ZUS może wypłacić świadczenie rehabilitacyjne. Kiedy dokładnie można starać się o jego wypłatę i ile ono wynosi?

Świadczenie rehabilitacyjne: Kiedy można dostać?

Wynagrodzenie chorobowe może być wypłacane pracownikowi przez 33 dni. Po tym okresie pracownik może skorzystać z zasiłku chorobowego w wymiarze 182 dni w roku lub 270 dni, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub dotyczy kobiety w ciąży.

Następnie, jeśli dalej nie wróci on do zdrowia, lekarz może zdecydować o kontynuowaniu zwolnienia. Wtedy można starać się o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne: Kto może dostać? Jest jeden warunek

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane osobom, których stan zdrowia dobrze rokuje, ale wymaga więcej czasu. Warunkiem otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego jest opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe.

Jeśli rokowania nie są dobre, pacjent jest kierowany na komisję lekarską, która decyduje czy uszczerbek na zdrowiu może być zakwalifikowany do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kto nie dostanie świadczenia rehabilitacyjnego?

Świadczenia rehabilitacyjnego nie otrzymają osoby:

  • bezrobotne
  • pracujące na umowie cywilnoprawnej
  • przebywające na urlopie wychowawczym
  • pobierające emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne.

Nie przysługuje ono także osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu podczas popełniania przestępstwa.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego a zasiłek chorobowy

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez 12 miesięcy pod warunkiem, że ciągle utrzymuje się niezdolność do pracy. Wysokość świadczenia zależy od rodzaju uszczerbku na zdrowiu. Zostaje wyliczona w odniesieniu do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w wymiarze 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące i 75 proc. w kolejnych 9 miesiącach. Kobiety w ciąży otrzymują 100 proc. tego świadczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne: Od lipca więcej pieniędzy

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę po jego pomniejszeniu o 13,71 proc. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego do końca czerwca 2023 roku wynosi 3011,52 zł, a od lipca 2023 roku wyniesie 3106,44 zł.

Świadczenie rehabilitacyjne: Gdzie i jaki wniosek złożyć?

Zasiłek rehabilitacyjny można otrzymać po dostarczeniu do ZUS druku ZNp-7 i niezbędnej dokumentacji:

  • zaświadczenia lekarza orzecznika o przedłużającej się niezdolności do pracy (druk OL-9)
  • wywiadu zawodowego z miejsca zatrudnienia (druk OL-10).

Wniosek i dokumenty należy złożyć osobiście w placówce ZUS lub online za pomocą platformy PUE ZUS. Najlepiej zrobić to nie później niż na 6 tygodni przed końcem zasiłku chorobowego. Następnie w ciągu 60 dni od złożenia wniosku otrzymamy decyzję ZUS odnośnie do przyznania zasiłku rehabilitacyjnego.

Jeśli wniosek zostanie złożony później, nie poniesiesz konsekwencji prawnych, ale będziesz czekać dłużej na jego rozpatrzenie. Wniosek można złożyć najpóźniej w czasie 18 miesięcy po okresie, w którym pobierany był zasiłek chorobowy.