Jeśli weszli w nowy rok ze spółką komandytowo-akcyjną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, to czas na to minął 7 stycznia. Po ostatnich zmianach w prawie podlegają bowiem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, oraz – co ważne – nie od momentu rozpoczęcia faktycznej działalności, ale od wpisu do rejestru.

Od początku tego roku za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się nie tylko przedsiębiorcę czy wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., lecz także komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Zgodnie z art. 13 pkt 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej oraz komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej podlegają ubezpieczeniom od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone. Przepis ten mówi wprost, że w przypadku nowo założonej spółki istotna jest data wpisu do KRS, a nie to, czy spółka rzeczywiście podjęła prowadzenie działalności. Kwestia ta była sporna do 2021 r., kiedy wspólnicy, np. spółek z o.o., argumentowali, że skoro spółka działalności nie podjęła, to oni również nie powinni być objęci ubezpieczeniem na zasadzie analogii do przedsiębiorców, w przypadku których obowiązek ubezpieczeniowy powstaje nie z chwilą wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale z chwilą faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności. Wątpliwości te zostały rozwiane przez doprecyzowanie przepisów w 2021 r. Obecnie wynika z nich wprost, że w przypadku osób wymienionych we wspomnianym art. 13 pkt 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znaczenie ma status tej osoby, a nie to, czy spółka prowadziła działalność lub czy ta osoba rzeczywiście wykonywała swoje obowiązki. Zasady te mają zastosowanie obecnie także do komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych.
Komplementariusze są zgłaszani do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowego, wypadkowego – chorobowe jest dobrowolne) z kodem 05 43. Kod ten jest więc wspólny dla:
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego jako wkład świadczenie pracy lub usług,
  • komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
Warto też zwrócić uwagę na art. 29 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim w przypadku komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, która została wpisana do KRS przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu (a więc 1 stycznia 2023 r.), albo który nabył udziały w spółce przed tym dniem, obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem wejścia w życie niniejszego przepisu. Takie osoby powinny zostać zgłoszone do ubezpieczeń.©℗
Podstawa prawna
• art. 29 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265)
• art. 8 ust. 6 pkt 5b, art. 13 pkt 4b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2476)