Przedsiębiorca, który częściowo sfinansuje zakup takiej polisy, nie musi odprowadzać należności do ZUS od części sfinansowanej przez pracownika. Takie stanowisko potwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.

Jeden z pracodawców zwrócił się do ZUS z wnioskiem o interpretację w sprawie programu pozapłacowego, który funkcjonuje w firmie i którego zasady zostały określone w regulaminie wynagradzania. Chodzi o ubezpieczenie komunikacyjne, do którego pracownicy mogą, lecz nie muszą przystępować. Składka na ubezpieczenie jest współfinansowana przez pracodawcę i pracownika. Pracodawca powziął wątpliwość, czy od części składki finansowanej przez firmę powinien odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Przedsiębiorca jako podstawę ze zwolnienia wskazał przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z jego par. 1 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zgodnie z nim w podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków).
Zgodnie zaś z par. 2 rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Zatem, aby skorzystać ze zwolnienia ze składek, przychód musi spełniać dwa warunki:
  • wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu;
  • przybierać postać niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi).
Jak podkreśla ZUS, w tego rodzaju przypadkach częściowa odpłatność polega na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Organ rentowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i uznał, że od części składki na ubezpieczenie sfinansowanej przez pracodawcę nie musi on odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne (decyzja nr QPI/200000/43/1218/2022 z 25 listopada 2022 r.). Powyższe zasady należy zastosować do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osób, zgodnie z którym do składki zdrowotnej m.in. pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.
Podstawa prawna
•par. 1 i 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 449)
•art. 18 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2185)
•art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561)