WSA rozpatrywał skargę dotyczącą świadczenia 300 zł na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej. Wniosek o jego przyznanie ojciec dziecka złożył 1 września 2020 r. Ze względu na toczącą się przed sądem powszechnym sprawę o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad córką, która do tej pory była powierzona jej matce, wójt gminy zawiesił postępowanie.
Sąd rejonowy w postanowieniu wydanym 11 lutego 2021 r. (które stało się prawomocne 3 marca ubiegłego roku) zdecydował, że wykonywanie władzy rodzicielskiej zostanie powierzone ojcu dziecka. Wójt przyjął więc, że skarżącemu 300+ na córkę nie przysługiwało, bo prawomocność i wykonalność postanowienia nastąpiła po upływie okresu na rozpatrzenie wniosku o świadczenie z programu „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021.