Obowiązek zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2014 r. musi być zrealizowany przy wykorzystaniu druku ZUS ZSWA. Formularz ten jest składany w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Przymus taki wprowadziła ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656 ze zm.). Na jej podstawie przedsiębiorcy nie tylko muszą prowadzić wykazy stanowisk, na których są zatrudnieni pracownicy wykonujący prace uprawniające do emerytur pomostowych, ale spoczywa na nich także obowiązek opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Przy czym ma to zastosowanie tylko wobec pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Obowiązek opłacania daniny na FEP powstaje z dniem rozpoczęcia przez podwładnego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem jej zaprzestania. Wysokość takiej składki, która jest w całości finansowana przez płatnika, wynosi 1,5 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Jednocześnie w przypadku wystąpienia pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej firma go zatrudniająca ma obowiązek przekazać tę informację do ZUS w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego dokumentu. Przy czym w przypadku upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa fakt ten powinien zostać zgłoszony do zakładu nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek.

5 lat tyle lat przedsiębiorca musi przechowywać kopie zgłoszenia pracowników do ewidencji osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze