Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Białymstoku, który rozpatrywał skargę dotyczącą zasiłku stałego. Wnioskujący o niego mężczyzna otrzymał decyzję odmawiającą przyznania tego świadczenia ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Skarżący złożył odwołanie od tego rozstrzygnięcia, bo jego zdaniem niesłusznie do jego dochodu zostało zaliczone wynagrodzenie w wysokości 556,88 zł miesięcznie, które zostało ustalone przez sąd z tytułu sprawowania kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną matką.
Samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) utrzymało w mocy decyzję ośrodka pomocy społecznej. Organ powołał się przy tym na ustawę z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Zgodnie z art. 8 ust. 3 dochodem jest każdy przychód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na źródło jego uzyskania. Odliczeniu od dochodu podlegają zaś tylko te przychody, które są enumeratywnie wymienione w art. 8 ust. 4. Nie ma w nim mowy o wynagrodzeniu należnym kuratorowi.