Dzięki unijnym przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wykonywanie pracy albo działalności gospodarczej poza granicami kraju nie zawsze wiąże się z opłacaniem składek za granicą. Konieczne do tego jest spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nawet jednak ci, którzy tych warunków nie spełniają, mają szansę na uniknięcie płacenia składek za granicą. Mogą wystąpić do ZUS o zawarcie porozumienia wyjątkowego z zagranicznym ubezpieczycielem. I to do niego, a nie ZUS, będzie należała decyzja, czy składki mogą być odprowadzane w Polsce.