Powiązanie wysokości emerytury podstawowej (stanowiącej podstawę wymiaru świadczeń rolniczych) z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych – takie rozwiązanie ma wprowadzić projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przygotowany przez resort rolnictwa.

Jak tłumaczą projektodawcy, świadczenia emerytalno-rentowe dla rolników wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru, ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej. Obecnie jednak jest ona znacząco niższa od najniższej emerytury – od 1 marca 2022 r. emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a najniższa – 1338,44 zł. Jak deklarują autorzy projektu, zaproponowane w nim rozwiązanie pozwoli to zrekompensować w trakcie przyszłorocznej waloryzacji. W tym celu emerytura podstawowa ma zostać powiązana z najniższą.
Projekt przewiduje również możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do tych, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. To z kolei odpowiedź na postulaty rolników. Ich zdaniem krzywdzące jest to, że osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej.
Poza tym projekt ma uszczegółowić definicje osób uprawnionych do renty rodzinnej.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych rządu