odpowiedź

W opisywanym przypadku podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi wynagrodzenie ustalone po zmianie etatu, czyli odpowiadające minimalnej stawce dla pełnego wymiaru czasu pracy, po odliczeniu części składkowej – 13,71 proc. Podstawę wymiaru zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego co do zasady oblicza się ze średnich zarobków pracownika uzyskanych przez niego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc zachorowania. Natomiast gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia z tytułu stosunku pracy, podstawę zasiłkową wyznacza się, przyjmując przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe tego zatrudnienia. Przez „wynagrodzenie” uwzględniane w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego rozumie się przychód pracownika, od którego naliczane są składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe finansowanych ze środków pracownika. Jest to kwota odpowiadająca 13,71 proc. tej podstawy.