Zatrudniamy pracownika na pół etatu, który będzie otrzymywał wynagrodzenie poniżej minimalnego. Czy należy opłacać za niego składki za Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
Przesłanki opłacania składek na FP i FGŚP są podobne, ale nie takie same. Może więc się zdarzyć, że za pracownika należy opłacać składkę tylko na jeden z tych funduszy. Zgodnie z ogólną zasadą składki na te fundusze opłaca się m.in. za pracowników. Jak stanowi art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych (dalej: u.o.r.p.), w razie niewypłacalności pracodawcy pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa spełnia jedną z poniższych przesłanek: