Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus lub o rodzinny kapitał opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

"Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją jest utrata przez niego prawa do świadczeń dla rodzin. ZUS wstrzymał już wypłatę ponad 63 świadczeń" – podał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Zamiar wyjazdu z Polski można zgłosić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – i złożyć wniosek UKR-IW ("Zgłoszenie wyjazdu z Polski, formularz dla obywateli Ukrainy albo małżonków obywateli Ukrainy").

Szczegółowe informacje są na stronie internetowej Zus.pl w instrukcji "Jak poinformować o wyjeździe z Polski – formularz dla obywateli Ukrainy albo małżonków obywateli Ukrainy".

Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obywatel Ukrainy wyjedzie z Polski, świadczenie wychowawcze 500 plus lub rodzinny kapitał opiekuńczy mu nie przysługuje.

Rzecznik wyjaśnił, że ZUS ma narzędzia, aby sprawdzić, czy dana osoba opuściła Polskę. W razie wątpliwości co do spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Co ważne, te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

"Żeby była jasność, ZUS ma dostęp do rejestru Straży Granicznej, więc również z niego korzystamy, aby weryfikować uprawnienia do świadczeń" – dodał rzecznik.

Wskazał, że Zakład może zawsze sprawdzić, czy dana osoba opuściła nasz kraj. Gdy cudzoziemiec, który dostaje pieniądze, nie zgłosi wyjazdu z Polski, będzie musiał oddać nienależnie pobrane pieniądze wraz z odsetkami.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec