Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w przypadku pracodawców spoza sektora publicznego nagroda jubileuszowa ma charakter dobrowolny i zależy od możliwości finansowych pracodawcy. Jest ona co do zasady świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z upływem określonego czasu zatrudnienia (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26 września 2019 r., sygn. akt III AUa 2051/18).
W opisywanej sytuacji pracodawca spoza sektora wprowadził prawo do takiej nagrody w ramach regulaminu wynagradzania. Skoro zaś pracownik otrzymał (pierwszą) nagrodę za 20 lat pracy w 2012 r., to przy nieprzerwanym zatrudnieniu prawo do nagrody w związku z 30-leciem pracy nabywa w 2022 r. Pojawia się jednak pytanie, czy nagroda, która ma być wypłacona, powinna zostać oskładkowana. Poszukując na nie odpowiedzi, należy odnieść się do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.