Tak, osoba niezdolna do pracy może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, nawet gdy utraciła tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Nie wynika to jednak wprost z brzmienia przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Z art. 18 ust. 1 tej ustawy wynika bowiem, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przepis posługuje się wyrażeniem „ubezpieczony”, co prowadziłoby do wniosku, że chodzi o osobę podlegającą ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku bowiem analogicznego świadczenia, jakim jest zasiłek chorobowy, ustawa zasiłkowa w art. 7 stanowi wprost, że przysługuje on również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest, aby niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego podobnego przepisu nie ma. Nie ma również regulacji, która wprost stanowiłaby, że świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane, jeśli jest wypłacane jako kontynuacja zasiłku chorobowego, do którego prawo powstało jeszcze w trakcie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednak uznaje, że w takich przypadkach świadczenie rehabilitacyjne można przyznać. Co więcej, na stronie internetowej ZUS można znaleźć zakładkę, w jaki sposób się o nie ubiegać – organ radzi, aby wniosek złożyć w terminie co najmniej sześciu tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Jeżeli zostanie złożony później, może to spowodować jego rozpatrzenie już po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. Do wniosku należy dołączyć formularz Z-10 (oświadczenie w związku z roszczeniem o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego), chyba że formularz był już składany, a okoliczności w nim wskazane nie uległy zmianie. Sam wniosek o świadczenie składany jest na formularzu ZNp-7, którego część II powinien wypełnić były płatnik składek (jak w opisywanym przypadku). Takim osobom świadczenie rehabilitacyjne będzie jednak wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.