Rząd modyfikuje bowiem rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.
Potrzeba zmian wynika m.in. z nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Zgodnie z jej przepisami komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej od 1 stycznia 2023 r. zostaną objęci ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Do tej pory im nie podlegali, co w połączeniu z korzyściami podatkowymi spowodowało, że ta forma prowadzenia działalności stała się w ostatnim czasie niezwykle popularna. Wspomniana nowelizacja to ukróciła. W konsekwencji potrzebne okazały się zmiany w opisie kodu ubezpieczeń „05 43” i dodanie do niego tej grupy (tj. komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej).