Prokurenci i komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej będą mogli rozliczać się z ZUS. Nowe przepisy umożliwią im prawidłowe zgłaszanie się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczanie się z organem rentowym.

Rząd modyfikuje bowiem rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.
Potrzeba zmian wynika m.in. z nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Zgodnie z jej przepisami komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej od 1 stycznia 2023 r. zostaną objęci ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Do tej pory im nie podlegali, co w połączeniu z korzyściami podatkowymi spowodowało, że ta forma prowadzenia działalności stała się w ostatnim czasie niezwykle popularna. Wspomniana nowelizacja to ukróciła. W konsekwencji potrzebne okazały się zmiany w opisie kodu ubezpieczeń „05 43” i dodanie do niego tej grupy (tj. komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej).
Ta sama nowelizacja wskazała też jednoznacznie, że katalog osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania obejmuje także prokurentów. Oznacza to, że na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Uregulowanie tej kwestii zakończyło spory interpretacyjne w tym zakresie. W związku z powyższym konieczne stało się wprowadzenie zmiany w opisie kodu ubezpieczenia „22 50” poprzez doprecyzowanie, że odnosi się on także do prokurentów.
Jak tłumaczy resort rodziny, celem nowelizacji jest umożliwienie płatnikom składek prawidłowego wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, a tym samym prawidłowego zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania z organem rentowym.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji