Rząd powinien przygotować rozwiązania, które zapewnią finansowanie działań podejmowanych na rzecz seniorów w każdej gminie – uważa rzecznik praw obywatelskich (RPO). Obecnie z programów na rzecz osób starszych korzystają tylko niektóre samorządy, a i tak większość z nich ma charakter jedynie socjalny i jest realizowana doraźnie. Brakuje zapewnienia ich ciągłości.

– Większość działań mających na celu zwalczanie ageizmu, w tym dyskryminacji ze względu na wiek, jest powiązana z wdrażaniem Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030. Jego uchwalenie zwiększa nadzieję na implementację rozwiązań przeciwdziałających temu zjawisku. Wśród nich brakuje jednak przeglądu istniejących lub tworzonych polityk społecznych pod kątem wyrównywania szans osób starszych – pisze Marcin Wiącek, RPO, w piśmie skierowanym do minister rodziny i polityki społecznej.
Z dotychczasowych analiz wynika bowiem, że w poszczególnych politykach działania dotyczące osób starszych nadal stanowią znikomy procent lub są pomijane.
– Ponadto mają charakter działań socjalnych, nie zaś opartych na uznaniu praw osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym na równi z innymi. Większość programów ma charakter projektowy, a nie systemowy – zauważa RPO.
W jego ocenie takie podejście sprawia, że osoby starsze mieszkające w gminach, które nie wystąpią o wsparcie z programów, są pozbawione różnego rodzaju usług, a seniorzy mieszkający w gminach startujących w takich konkursach nie mają z kolei zapewnionej ciągłości otrzymywanych usług.
– Apeluję o przygotowanie kompleksowych rozwiązań, które obejmowałyby finansowanie polityki senioralnej w szerokim tego słowa znaczeniu w każdej gminie, a także o systematyczny przegląd polityk publicznych pod kątem eliminowania systemowej dyskryminacji ze względu na wiek – podkreślił Marcin Wiącek.
Poprosił Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o informację, czy rząd planuje włączenie się w prace na forum międzynarodowym, które są podejmowane w celu wzmocnienia ochrony praw osób starszych, a także opracowania systemowego podejścia do seniorów i starzenia się opartego na prawach człowieka i włączeniu społecznym. ©℗