Przypomnijmy, że z początkiem roku weszły w życie ważne, także dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zmiany dotyczące ubezpieczenia chorobowego. Wprowadziła je nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).
Nowe przepisy zniosły zasadę ustawania z mocy prawa dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego, na skutek nieopłacenia składek w terminie. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem (w tym chorobowym) lub jego ustanie następuje teraz nie wcześniej, niż płatnik złoży w ZUS zgłoszenie lub wyrejestrowanie. Oznacza to, że nie jest już możliwe objęcie ubezpieczeniami na podstawie tzw. wniosku dorozumianego, gdy składki za dany miesiąc były rozliczone i opłacone w ustawowym terminie. W konsekwencji, od dnia przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do momentu złożenia wniosku o wyrejestrowanie, składki z tego tytułu są należne i dochodzone przymusowo. Innymi słowy, nieterminowe opłacenie należności nie jest już przyczyną ustawania ubezpieczeń.