Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych opublikowało wczoraj wniosek Wn-P-ZF, służący do ubiegania się o rekompensaty z tytułu niższych wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Zrobiło to w ostatniej chwili, bo dziś mija termin na wnioskowanie o pieniądze za marzec.

Wspomniane rekompensaty zostały wprowadzone ustawą z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 558), która weszła w życie 10 marca br. Jej przepisy przewidują, że pracodawca, u którego wpływy na ZFRON pochodzące z miesięcznych zaliczek podatkowych zmniejszyły się z powodu Polskiego Ładu, może wybrać i zamiast wpłacać te pieniądze na konto funduszu, występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o wypłatę rekompensaty w kwocie równej iloczynowi stanu zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi i 4 proc. najniższego wynagrodzenia. W tym celu musi wypełnić wniosek Wn-P-ZF i wysłać go do PFRON.
Wczoraj został on opublikowany na stronie internetowej BON. Przy czym w niewielkim stopniu różni się od wzoru formularza, który biuro przekazało do konsultacji w zeszłym miesiącu, mimo że pracodawcy zgłaszali do niego wiele uwag, o czym pisaliśmy („Zbyt obszerny wniosek o rekompensaty” – DGP nr 61/22).
– Wniosek pojawił się dosłownie w ostatniej chwili, bo zgodnie z przepisami składa się go do siódmego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy. Dziś jest więc ostatni dzień, aby pracodawcy mogli zawnioskować o rekompensaty za marzec – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Jednocześnie zwraca uwagę na szczególną sytuację, w jakiej znalazły się firmy, które lutowe wynagrodzenia wypłaciły pracownikom w marcu, np. 7 marca. One 60 proc. zaliczek podatkowych musiały przekazać na ZFRON najpóźniej 14 marca (wtedy obowiązywał bowiem jeszcze przepis, który mówił, że powinny trafić na jego konto w ciągu siedmiu dni od wypłaty pensji). Jeśli natomiast wychodzi im, że korzystniejsza finansowo jest dla nich rekompensata, muszą pieniądze z zaliczek przelać z rachunku ZFRON na konto obrotowe, a potem do 20 kwietnia przekazać do urzędu skarbowego. Trochę inaczej wygląda to w przypadku pracodawców, którzy lutowe pensje wypłacili w ostatnim możliwym terminie, czyli 10 marca. Wtedy bowiem obowiązywała już nowelizacja z 24 lutego br., w której znalazła się zmiana przesuwająca termin przekazania zaliczek na konto ZFRON w taki sposób, że musi to nastąpić w ciągu siedmiu dni liczonych od ostatniego dnia miesiąca wypłaty wynagrodzeń. Te firmy muszą więc dziś zdecydować, czy zasilą ZFRON zaliczkami podatkowymi (o ile jeszcze tego nie zrobiły), czy złożą wniosek o rekompensaty. Analogicznie muszą postąpić pracodawcy, którzy marcowe pensje wypłacili w tym właśnie miesiącu. ©℗