Emerytura częściowa przysługuje osobom z długim stażem pracy, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Jej pobieranie pozwala na otrzymywanie emerytury w pełnej wysokości i nie wymaga rezygnowania z pracy.

Emerytura częściowa dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby te, co do zasady, przechodzą na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Do końca 2012 r. wiek ten wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a od 1 stycznia 2013 r. ulega stopniowemu wydłużeniu (o 1 miesiąc dla osób urodzonych w każdym kolejnym kwartale). Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. po spełnieniu określonych wymagań mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, świadczenie kompensacyjne lub emeryturę pomostową. Nowelizacja ustawy emerytalnej z 11 maja 2012 r. wprowadziła nową możliwość – emeryturę częściową. Aby się o nią ubiegać trzeba spełnić dwa warunki:

1. Osiągnąć wiek co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
2. Posiadać okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn

Wysokość emerytury częściowej wynosić będzie połowę pełnej wartości emerytury. Podstawę obliczenia tej emerytury stanowi suma kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i kwoty zwaloryzowanych składek emerytalnych, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury częściowej.

Pobierając emeryturę częściową nie trzeba rozwiązać umowy o pracę.

Wcześniejsza emerytura częściowa, nie będzie jednak podwyższana do kwoty najniższej emerytury, podlegać będzie natomiast waloryzacji. Po osiągnięciu 67 roku życia oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, na wniosek pobierającego emeryturę częściową, emerytura podlega zamianie na emeryturę zwykłą.

Jak obliczyć staż ubezpieczeniowy

Staż ubezpieczeniowy uprawniający do pobierania emerytury częściowej ZUS uwzględnia wszystkie udowodnione okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe z dokładnością co do jednego dnia. Okresy nieskładkowe nie powinny przewyższać 1/3 okresów składkowych. Jeśli po zsumowaniu okresów składkowych i nieskładkowych zainteresowana osoba nadal nie ma wystarczającego stażu do przyznania świadczenia, ZUS może jej zaliczyć tzw. okresy rolne, tj. okresy:

• ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
• prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed 1 lipca 1977 r.,
• pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed 1 stycznia 1983 r.