To, czy dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów mają być traktowane jako dochód, od samego początku budziło wątpliwości wśród gmin. Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.) w zakresie katalogu dochodów uwzględnianych do kryterium dochodowego oraz zasad obliczania jego wysokości w przeliczeniu na członka rodziny przewiduje bowiem stosowanie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). A gminy, ustalając prawo np. do zasiłku na dziecko, 13. i 14. emerytury nie wliczają do dochodu. Przy czym takie wyłączenie nie jest zawarte bezpośrednio w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych, ale w art. 10 ustawy z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1808 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. poz. 432). Dlatego właśnie samorządy nie były pewne, czy rozpatrując wnioski o dodatek osłonowy, mają odejmować od dochodu 13. emeryturę tak jak robią to przy świadczeniach rodzinnych, czy należy ją uwzględniać.
MKiŚ w specjalnym „podręczniku dla samorządów”, który ma im służyć pomocą przy przyznawaniu dodatków osłonowych, napisało, że 13. i 14. emerytura są uwzględniane przy wyliczaniu przeciętnego miesięcznego dochodu. Takiej samej odpowiedzi resort udzielił też DGP (pisaliśmy o tym w tekście „13. emerytura jest dochodem w dodatku osłonowym”, nr 17/22). Natomiast ku zaskoczeniu samorządów wyjaśnienie, z którego wynika coś zupełnie odwrotnego, opublikowało 3 lutego MRiPS. Resort podkreśla w nim, że kwoty 13. i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji nie mają one wpływu na jego przyznanie. Co ciekawe, niedługo potem MKiŚ umieścił na swojej stronie nową wersję „podręcznika dla samorządów” i w jego zmienionej treści powtórzyło stanowisko zaprezentowane przez resort rodziny.