Kwoty 13. i 14. emerytury nie wliczają się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji nie mają one wpływu na przyznanie świadczenia – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wcześniej odmienną interpretację zaprezentowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Resort rodziny postanowił odnieść się do wątpliwości, czy uwzględniać przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego kwoty 13. i 14. emerytury.

Ministerstwo rodziny - NIE

Ministerstwo podkreśliło, że świadczenia te nie wliczają się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji nie mają wpływu na jego przyznanie. Resort wskazał, że wyłączenie tych kwot wynika z art. 10 ustawy o dodatku osłonowym odpowiednio pkt 1 oraz pkt 2.

"Wprowadzenie powyższego wyłączenia do porządku prawnego wynikało ze szczególnego charakteru dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów. Celem zarówno 13. emerytury wypłacanej corocznie wszystkim świadczeniobiorcom, jak i 14. emerytury, która wprowadziła jednorazowe świadczenie (wypłacone w listopadzie 2021 r.) w wysokości najniższej emerytury dla osób, których emerytura/renta nie przekraczała 2900 zł (z zachowaniem zasady złotówka za złotówkę do wysokości najniższej emerytury) jest bowiem poprawa sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w tym w szczególności świadczeniobiorców pobierających niskie emerytury i renty" – wyjaśniło MRiPS.

Jak zaznaczył resort, nie bez znaczenia jest przy tym fakt, że świadczenia te zostały zwolnione z potrąceń i egzekucji. "Ich wprowadzenie wyszło naprzeciw oczekiwaniom świadczeniobiorców, szczególne znaczenie zyskując w trudnym okresie pandemii COVID-19 i wzrostu cen" – dodało ministerstwo.

Ministerstwo klimatu - TAK

Przeciwne stanowisko zaprezentowało natomiast przed kilkoma dniami Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W odpowiedzi na pytanie DGP wskazało, że dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów będzie wliczane do dochodu gospodarstwa domowego. Taka sama informacja znalazła się zresztą w podręczniku dla samorządów. Więcej na ten temat w tekście: Dodatek osłonowy: 13. emerytura jest dochodem

Co to jest dodatek osłonowy

Ustawa o dodatku osłonowym, na której mocy gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, udzielane będzie świadczenie mające złagodzić skutki podwyżek cen energii i gazu.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3-osobowego, 850 zł dla 4-5-osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

Gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.