Natomiast świadczenie przedemerytalne nie może być niższe niż 1027,39 zł miesięcznie. Takie zmiany umożliwia ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która została przyjęta bez poprawek.
Zgodnie z przyjętymi zapisami wysokość rent i emerytur zostanie zwiększona o 1,08 proc. podstawy wymiaru, ale nie mniej niż o 36 zł. Zwiększenie obejmie wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2015 roku. Z takiej podwyżki skorzystają nie tylko osoby pobierające świadczenia z ZUS. Takie same zasady waloryzacji mają zastosowanie wobec osób ubezpieczonych w KRUS, funkcjonariuszy służb mundurowych, kombatantom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Podwyższone zostaną także emerytury kapitałowe, pomostówki oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Równocześnie organy emerytalne zwiększą wysokość dodatków wypłacanych uprawnionym. 

Ustawa także rozszerza krąg osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego. Po wejściu w życie przepisów nowych prawo do takiego wsparcia będą mieli najbliżsi, którzy ponieśli wydatki w związku ze śmiercią dziadków. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa takiego nie ma wnuk, który pokrył koszty pochówku babci lub dziadka, jeśli nie byli ubezpieczeni. W równie trudnej sytuacji są osoby pełniące opiekę prawną nad chorymi. Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2015 roku.